1. Kulturens.se
  2. /
  3. Anmälningsvilkor
andrew-neel-cckf4TsHAuw-unsplash

Anmälningsvillkor Kulturens Bildningsverksamhets kurser

Nedan hittar du information om vilka villkor som gäller när du anmäler dig till en av våra kurser.

Anmälan

En anmälan till en kurs eller studiecirkel är bindande, men du kan ta tillbaka din anmälan enligt reglerna om ångerrätt. Kulturens Bildningsverksamhet reserverar sig för eventuella fel angående antal lediga platser och felskrivningar i texterna om cirklar/utbildningar.

Avboka eller ändra din anmälan

För att avboka eller ändra din anmälan, hör av dig till kontaktpersonen för det arrangemang du har anmält dig till. Du hittar kontaktinformation i mejlet du fick när du gjorde din anmälan.

Notera att särskilda villkor kan gälla för exempelvis seminarier och längre utbildningar. Detta framgår i sådant fall alltid av den kursspecifika information som du får i samband med din anmälan.

Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, får du en bekräftelse via e-post. Om du saknar e-post skickas bekräftelsen med vanlig post. Bekräftelsen skickas första vardagen efter att du gjort din anmälan. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa.

Start och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du i regel en bekräftelse på din anmälan. Innan kursen startar får du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en faktura, i fall kursen är avgiftsbelagd. 

Betalning

Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med faktura som skickas ut efter anmälan.

Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från faktureringsdatum. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift om sextio (60) kr och vi har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent.

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi behöver ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgift du har betalat. Detsamma gäller om vi måste ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Kulturens Bildningsverksamhet förbehåller sig rätten att ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare.

Anmälan och ångerrätt

Din anmälan är bindande. Du har möjlighet att ångra din anmälan inom 14 dagar från den dag vi bekräftat din anmälan. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer återbetalning att ske av den deltagaravgift vi erhållit av dig.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda konsumentverkets standardformulär eller genom att kontakta oss direkt (se kontaktuppgifter nedan).

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en kurs. Målsmannen blir då avtalspart med oss och du som underårig anges som den som deltar i kursen. Bekräftelse, faktura och kursspecifik information skickas till den målsman som gjort anmälan. Kursspecifik information samt bekräftelse skickas även direkt till dig som är underårig.

Regler för återtagande av anmälan efter ångerfristen

Med varaktigt studiehinder
Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen. Normalt återbetalas inte kostnader för studiematerial. Om du återtar din anmälan, med anledning av varaktigt studiehinder, senast sju dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 10% av avgiften, dock lägst 100 kronor. Om du återtar anmälan senare än sju dagar före start är administrationsavgiften högst halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften. Undantag från ovanstående kan göras utifrån varje enskilt fall. Om vi t.ex. kan fylla din plats med en annan deltagare behöver du normalt inte betala något förutom en administrationsavgift om 100 kr. Vi eftersträvar alltid att i så stor utsträckning som möjligt begränsa deltagarens kostnad för avanmälning.

Utan varaktigt studiehinder
Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit utan att varaktigt studiehinder föreligger kan vi ta ut en administrationsavgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan och om kursen har påbörjats är du normalt skyldig att betala hela avgiften. Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 10 % av avgiften, dock lägst 100 kr. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start är administrationsavgiften högst halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften. 

Annan frånvaro
Om du av någon anledning uteblir från ett kurstillfälle av annat skäl än de som anges ovan, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare eller få ekonomisk kompensation för att du varit frånvarande.

Ändrade tider
Vi kan behöva ställa in en kurs före kursstart. Då får du tillbaka hela deltagaravgiften. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela avgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för kurstillfällena.

Övrigt

Kostnader för studielitteratur och kursmaterial ingår vanligtvis ej i deltagaravgiften. Om det ingår anges det i kursinformationen. En studietimme omfattar 45 minuter om inget annat anges. Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift. Intyg kan erhållas efter kursens slut, om du har deltagit minst 70 % av tiden. Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss under deltagandet samt vid resa till och från kursen. Motsvarar inte kursen vad som avtalats enligt beskrivning gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst.

Personnummer

Hur Kulturens Bildningsverksamhet hanterar personnummer går att ta del av i vår integritetspolicy. Om du av någon anledning trots detta inte kan eller vill uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med ansvarig för den kurs du ska delta i. 

Klicka här för att läsa vår intergitetspolicy