1. Kulturens.se
  2. /
  3. integritetspolicy
riccardo-annandale-7e2pe9wjL9M-unsplash

Kulturens Bildningsverksamhets integritetspolicy

Här hittar du information om vilka personuppgifter vi behandlar samt för vilka ändamål.  Här finns även information om den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter inom ramen för folkbildningsverksamhet reglerad av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildning.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Studieförbundet Kulturens och dess regioner är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Kulturens.
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Förbundschef Kulturens
Box 1148, 171 23
Solna
eller via e-post: info@kulturens.se

Kulturens samverkansparter
Kulturens är anordnare av all statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet inom studieförbundets regi och därmed ansvarig för behandling av personuppgifter insamlade i samband med folkbildningsverksamhet genomförd med medlemsorganisation eller samarbetsförening. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd helt i egen regi.

Hur personuppgifter behandlas och samlas in
Kulturens samlar in personuppgifter direkt från den registrerade, antingen via föranmälan via webbformulär eller i telefon eller i samband med verksamhet.
Kulturens registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer/mobilnummer och uppgifter relaterade till deltagande i folkbildningsverksamhet.
För att personuppgifter i Kulturens register ska vara aktuella inhämtar Kulturens regelbundna adressuppdateringar från adresstjänster.

Känsliga personuppgifter
Kulturens behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag. Detta med stöd av Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter
Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Även folkbildningsverksamhet som omfattas av kommun- eller landstingsfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse.

Administration av folkbildningsverksamhet
Kulturens behandlar personuppgifter för att administrera folkbildningsverksamhet och kommunicera med registrerade. Det är nödvändigt för Kulturens att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Kulturens. Om du väljer att inte lämna personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i folkbildningsverksamhet.

Tillgodose förordningskrav och krav från bidragsgivare
Kulturens behandlar deltagares personuppgifter för att tillgodose förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten, exempelvis deltagarundersökningar och longitudinella studier. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Inom ramen för denna behandling kan personuppgifter komma att samköras mellan två eller flera av de tio studieförbunden med ändamålet att säkerställa att regler och villkor för statsbidrag följs.

Direkt marknadsföring
Kulturens behandlar deltagares personuppgifter för marknadsföringsåtgärder avseende studieförbundsverksamhet, med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Övrig verksamhet
Kulturens behandlar personuppgifter i övriga delar av verksamheten med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i de fall där det finns berättigade intressen för behandlingen.

Lagring av personuppgifter
Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det år en registrerad deltar i Kulturens verksamhet och i upp till 24 månader därefter.
Kulturens kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Folkbildningsrådet, författning eller myndighet.
Kulturens är även skyldiga att lagra närvarolistor och kulturprogramrapporter, vilka innehåller personuppgifter i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078).
Kulturens raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns rättslig grund att behandla.

Överföring av uppgifter till tredje part
Kulturens är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som Folkbildningsrådet, statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed stöd av rättslig förpliktelse.
Kulturens överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. Kulturens säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.

Överföring till tredje land utanför EU/EES
Kulturens överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Kulturens har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftsleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få veta om och hur Kulturens behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade.
Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om Kulturens är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna.
Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som lämnats till Kulturens i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftansvarig (dataportabilitet).
Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Sådan begäran skickas till:

Kulturens, Box 1148, 171 23 Solna.
Den registrerade har rätt att inge klagomål på Kulturens personuppgiftsbehandling antingen direkt till Kulturens eller till Datainspektionen.

Behandling för andra ändamål
Kulturens genomför projektverksamhet som finansieras med stöd från exempelvis Allmänna Arvsfonden och Nordisk Kulturfond. I dessa projekt finns deltagare mm och personuppgiftshanteringen sker utifrån den rättsliga grunden samtycke.
Lönelistor hålls utifrån anställningsavtal.
Anhöriglista för medarbetare hanteras utifrån rättsliga grunden samtycke.
Förteckning över förtroendevalda inom Kulturens och dess regioner sker utifrån den rättsliga grunden samtycke.
Förteckning över allergier bland medarbetare och förtroendevalda sker utifrån den rättsliga grunden samtycke.
Kulturens personuppgiftshantering inom ramen för sociala medier exempelvis Facebook sker utifrån den rättsliga grunden samtycke.

bg-pattern-pink

Vår e-tjänst

Kulturens använder numera digital föranmälan av cirklar, annan folkbildning samt kulturprogram. För att kunna använda denna tjänst så behöver du ett konto, det kan du ansöka om via formuläret nedan:

Till e-tjänsen