Kulturens Bildningsverksamhet kvalitetspelare

Kulturens Bildningsverksamhets fem kvalitetspelare är en kortfattad beskrivning av de principer som ligger till grund för Kulturens Bildningsverksamhet som organisation och folkbildningsanordnare. Alla i organisationen förväntas respektera och agera i enlighet med kvalitetspelarna.

 

Värdegrund

Verksamheten ska bedrivas utifrån grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för individen. Det får inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller påtryckningar. Vi värdesätter allt kulturutövande och ställer inte olika kulturyttringar mot varandra. Diskriminering ska motverkas i enlighet med diskrimineringslagstiftningen och vi ska underlätta för alla deltagare att utvecklas och uttrycka sig. Kulturens Bildningsverksamhet arbetar för en etisk, inkluderande och trygg miljö.

Lärande

Lärandet inom folkbildningen präglas av begreppen fritt och frivilligt, där deltagarna själva sätter kunskapsmål för sitt lärande. Lärandet i en sammanhållen grupp är centralt och väsentligt - tillsammans identifierar gruppens deltagare målsättningen med sitt gemensamma lärande. Det ska finnas tid och utrymme för reflektion för deltagarna och lärandet ska ske utifrån de enskilda deltagarnas förutsättningar, möjligheter och önskemål. Det är alltså individerna själva och gruppen som bestämmer hur lärandet ska ske. Gruppens arbetsplan och mål utvärderas av gruppen själv, liksom måluppfyllelse avseende individuella och kollektiva kunskapsmål. Kulturens Bildningsverksamhet ska medvetet och konkret arbeta för att utveckla metoderna för det gemensamma lärandet. 

Ledarutveckling och kompetensutveckling

Kulturens Bildningsverksamhets ledare ska ha den ämneskompetens och den pedagogiska kompetens som krävs för att leda gruppen i enlighet med folkbildningspedagogiken. Alla nya ledare får en skriftlig och muntlig introduktion. Därefter ska ledarna genomgå Kulturens Bildningsverksamhets grundläggande ledarutbildning. Kulturens Bildningsverksamhet ska löpande erbjuda ledarna möjligheter att fördjupa eller bredda sin kompetens inom såväl folkbildningspedagogiken som sina respektive ämnesområden.

Föreningsdemokrati

Kulturens Bildningsverksamhet är demokratiskt uppbyggd och vilar på demokratisk grund. Föreningen ska arbeta med att utvecklas vad gäller representation, där mångfald och integration utgör honnörsord. Detta kan exemplifieras av ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, etnicitet, geografiska data, ämneskompetenser osv. Representation hör samman med delaktighet och synen att mångfald berikar. Kulturens Bildningsverksamhet arbetar för att bredda delaktigheten i föreningsarbetet.

Ämnesdjup och ämnesbredd

Kulturens Bildningsverksamhet uppmuntrar allas sökande av kunskap genom att arbeta med såväl ämnesdjup som ämnesbredd inom respektive uttryck. Ett tillvaratagande av det befintliga uttrycket kan kombineras med förnyelse och förändring. Kulturens Bildningsverksamhet ser ett värde i kulturutbyten och i oväntade möten och samarbeten.

KULTURENS RIKTLINJER

PDF, 49KB