Kulturell Showoff

Välkommen att delta på stor improvisationsdag den 13 maj för alla kulturer! Vi kallar det en Kulturell Showoff!

Välkommen att delta på stor improvisationsdag den 13 maj för alla kulturer! Vi kallar det en Kulturell Showoff!

Kultur är en kraft som delas av alla! Här i Malmö finns människor från nästan hela världen och alla dessa människor bär med sig kulturyttringar från sina respektive hemländer. Nu har Malmö blivit hemma för dem. Och för at vi ska kunna mötas är det viktigt att vi lever i en vardag här i Malmö där vi försöker fokusera på det fina som vi alla har i våra respektive kulturer. Vi möts för att mångfald i realiteten.

Vi ses på torget och jammar! Vi blandar afrikanska trummor med svensk körsång. Vi blandar Candombe och Akrobatik med Målning och orkesterspel och många andra konstarter! Alla är välkomna att stämma in med sin konstart i denna gemensamma röst som går samman för kultur! Rico Person är dirigenten som guidar in i en vacker gemensam klang.

Intervju med Klara Kingsvik och Rico Persson inför det kommande eventet Kulturell Showoff, 13 maj på Gustav Adolfs torg i Malmö.

Rico, Klara och jag träffades på ett fik i Malmö för att höra hur förberedelserna går till detta spännande samarbetsprojekt mellan olika kulturföreningar i Malmö.

Det hela började genom en träff i Kulturens lokaler över en bit mat en decemberkväll, säger Klara, som är med i arbetsgruppen för eventet och kopplad till Föreningen Gosnere. Under kvällen pratade vi, personer från olika föreningar, vitt och brett om konst och samhället i stort. En sak en som fångade intresset och väckte en känsla hos mig var att det krävs en motreaktion mot hur klyftorna ökar mellan människor i Malmö.

Runt bordet den kvällen i december börjar en idé gro.  Hur skulle ett event kunna se ut som faktiskt visar hur kultur sprider positiv stämning som behövs i Malmö? Hur ska vi börja prata mindre om kulturkrockar och mer om hur olika kulturer blandas och blir mer tillsammans? Och resultatet blev en kulturell Showoff!

Medverkande är föreningarna: Positive Footsteps, Gosnere, Svenska körförbundet och Mixtus Cantus, Skånsk Candombe, Skåne Folk Youth Ensamble och många fler.

Vad vill projektet Kulturell Showoff?

Kulturen är för mig ett viktigt redskap för att bryta isen och vi kan använda kulturen som ett gemensamt språk, säger Rico. När vi möts i en oväntad sättning exempelvis en mungiga, en trumma och operasång. Där utvecklas både lyssnandet, kommunikationen, improvisationen och samarbete. Ett mantra för mig är ”work with what they give you”. Liksom vi samarbetar I kulturen för att skapa en vackrare, coolare kulturyttring. Så kan detta tankesätt också användas i det dagliga livet och samhället. Hur ser samhället ut idag?  Vilka personer, erfarenheter, kunskaper finns här? Hur kan vi tillsammans skapa ett bättre samhälle här och nu?

Vi vill genom kulturen motverka negativa tendenser i samhället, där olika grupper ställs mot varandra, säger Klara. Vi vill att människor möts. Vi vill påvisa att nationsgränser, ursprung, olikheter i språk, sätt att uttrycka sig i det stora hela är underordnat. Att alla är människor har mycket mer gemensamt än vad vi har olikheter. Olikheterna som vi i första anblick kan skrämma vissa är ju bara ytliga! Kultur är glädje. Kultur analyserar samtiden och bearbetar samtiden. Vi lyfter fram likheterna mellan alla oss människor. I alla kulturer i hela världen finns det inslag av sång, dans och musik!

Vad ska hända på Gustav Adolfs torg den 13 Maj?

Alla deltagarna, kulturföreningar och privata kulturutövare, ska få framföra det de brukar framföra men denna gång i ett möte med andra grupper som också utövar kultur. Detta möte är genom improvisation och kommer att dirigeras av Rico Persson.  Genom improvisation smälter allt samman på ett vackert sätt. Vi som möts är afrikanska trummor, körsång från Lund, Orkesterspel med Skånsk folkmusik, Candombe trummor, akrobatik, måleri mm!

Vi kommer att dela ut en flyer som just handlar om hur kulturkrockar helst alltid ska ses som kultursammansmältningar. Människorna på torget kommer bjudas in att delta med deras konstarer.

Varför behövs detta lyftas?

För att det här i Malmö finns människor från nästan hela världen och alla dessa människor bär med sig kulturyttringar från sina respektive hemländer. Nu har Malmö blivit hemma för dem. Och för att vi ska kunna mötas tror jag att det är viktigt att vi lever i en vardag här i Malmö där vi försöker fokusera på det fina som vi alla har i våra respektive kulturer. Och för en stund få lov att glömma konflikterna i människornas hemländer och de konflikter som tyvärr uppstår här i Malmö när vi inte kan enas kring hur vi bäst ska trivas med varandra. Det här tillåter olika kulturföreningar i Malmö att mötas över gränserna. Och det är mångfald i realiteten vi vill utöva!

Vart kommer ditt engagemang ifrån?

Mitt engagemang har byggts upp under en väldigt lång tid. Jag har träffat väldigt inspirerade och engagerade människor- som har lett till att jag träffat ännu fler, skrattar Klara. Någonstans längs vägen såg jag hur stor skillnad man kan göra på egen hand. Genom att agera sig i den lokala kontexten där man befinner sig. Man känner sig levade när man märker att man kan påverka – lite storhetsvansinne – en tillfredställande känsla att göra något för andra människor. Jag skulle säga att genom att jobba för en sak så uppdagas det hur mycket man kan skapa utan resurser som ger större resultat – än med resurser. Resurser kan skymma sikten till det som är målet att åstadkomma. Ju mer resurser desto mer administration. Med en mer intuitiv handling och att göra en spontan arbetsinsats, så går hela förloppet ofta snabbare.

Mina stora intressen är musik och community building,” säger Rico. Och att alla helt enkelt ska ha det bra!

Alla är välkomna till Gustav Adolfs torg i Malmö Den 13 maj kl 11-13! Välkomna!