Systematiskt kvalitetsarbete

Kulturens Bildningsverksamhet har gjort en stor satsning på att stärka det egna kvalitetsarbetet. Insatserna har bland annat inbegripit en omfattande intern revision med fokus på folkbildningsverksamhetens kvalitet och hanteringen av ersättningar. Arbetet har tydliggjort förbättringsbehov och resulterat i organisationsförändringar och nya arbetssätt.  

Satsningen fortsätter enligt plan 2023 då Kulturens Bildningsverksamhet inrättat ett kvalitetsteam som har ett operativt övergripande ansvar för organisationens systematiska kvalitetsarbete och internkontroll. Utvecklingen inom detta område innefattar samtliga medarbetare och ambitionen är att den ska leda till en än mer kompetent och effektiv organisation. Särskild vikt läggs vid att säkerställa god efterlevnad av de villkor som är kopplade till studieförbundets statsbidrag och övriga offentliga stöd.

Kulturens Bildningsverksamhets ledningssystem ses kontinuerligt över och revideras utifrån analyser baserade på risk-, väsentlighets- och rimlighetsbedömningar.