1. Kulturens.se
  2. /
  3. Verksamhetsformer
aaron-burden-Bycd2wF5vQU-unsplash

Verksamhetsformer

Kulturens arbetar med folkbildningens tre olika verksamhetsformer: studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Här kan du läsa om vad de tre verksamhetsformerna innebär och vilka regler som gäller för dem.

 

Studiecirkel

 

En studiecirkel är en grupp som träffas regelbundet för att lära sig något tillsammans. Deltagarna bestämmer gemensamt innehållet och målet med lärandet. Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln.

En studiecirkel ska ha en arbetsplan som beskriver vad gruppen vill lära sig, hur studiecirkeln ska genomföras och vilken form av studiematerial som kommer att användas. Arbetsplanen ska utformas av gruppen tillsammans under studiecirkelns tre första träffar.
Studiecirkeln ska ha en huvudledare som har den kompetens som krävs för uppdraget. Huvudledaren ska ha tagit del av Kulturens Bildningsverksamhets introduktion och därefter genomgå Kulturens Bildningsverksamhets cirkelledarutbildning. Huvudledaren ska närvara under pågående verksamhet. Med huvudledare avses den som är operativt ansvarig för arrangemanget. Detta innebär också att denne ansvarar för närvarorapportering och signering av slutförd verksamhet.

För tillfälliga ledare gäller att ledaren ska få Kulturens ledarintroduktion och erbjudas möjlighet att delta i  vår cirkelledarutbildning. Att genomgå cirkelledarutbildning är däremot inget krav för tillfälliga ledare. 

Som tillfällig ledare räknas person som under loppet av två år leder folkbildningsaktivitet (inom Kulturens Bildningsverksamhet) vid maximalt tre tillfällen.

Studiecirkeln kan bestå av minst tre och maximalt 20 deltagare (inklusive ledaren). Deltagarna ska fylla minst 13 år under det år som cirkeln äger rum. För att räknas som deltagare behöver en person ha medverkat under minst nio studietimmar fördelat på minst tre träffar, varav en ska vara en av cirkelns tre första träffar.

Alla deltagare ska känna till att de deltar i en studiecirkel som anordnas av Kulturens Bildningsverksamhet. Det är ledarens ansvar att informera deltagarna om detta.

En studiecirkel kan bestå av fysiska eller digitala träffar, eller en blandning av dessa. Oavsett var träffarna äger rum ska deltagarna och ledaren alltid träffas samtidigt. En studiecirkel kan inte omfatta mer än tre träffar per vecka. Varje träff får inte vara längre än fyra studietimmar, en studietimme är 45 minuter.

 

 

Annan Folkbildningsverksamhet

 

Annan folkbildningsverksamhet, förkortat afv, är en form av studiecirklar som genomförs i en friare och flexiblare form och/eller när det finns behov av att samla större grupper (fler än 20 personer).
En afv ska ha en arbetsplan som beskriver vad gruppen vill lära sig, hur arrangemanget ska genomföras och vilken form av studiematerial som kommer att användas.
En afv ska ha en huvudledare som har den kompetens som krävs för uppdraget. Huvudledaren ska ha tagit del av Kulturens Bildningsverksamhets introduktion och därefter genomgå Kulturens Bildningsverksamhets cirkelledarutbildning.
Huvudledaren ska närvara under pågående verksamhet. Med huvudledare avses den som är operativt ansvarig för arrangemanget. Detta innebär också att denne ansvarar för närvarorapportering och signering av slutförd verksamhet.

 

flöjtister

Kulturprogram

 

Ett kulturprogram är ett samlingsnamn för den typ av folkbildningsarrangemang som sker inför eller tillsammans med publik. Det kan till exempel handla om en föreläsning, konsert, teater- eller dansföreställning, utställning eller ett tvärkulturellt arrangemang. Ett kulturprogram ska ge publiken/deltagarna en kulturupplevelse men också vara utformat så att det bidrar till att skapa delaktighet och eftertanke.

Ett kulturprogram ska vända sig till publik/deltagare som fyller minst 13 år under verksamhetsåret. Ett kulturprogram ska vara minst 30 min långt och framföras inför eller tillsammans med minst fem deltagare/publik utöver medverkande.

Ledare för kulturprogrammet ska ha den kompetens som krävs för uppdraget, närvara under hela och ansvara för kulturprogrammets genomförande och rapportering.

Ett kulturprogram ska alltid utannonseras i förväg. Läs mer i våra riktlinjer för hur vi tillsammans synligör vårt samarbete.

 

 

Under ett kalenderår får en samverkanspart maximalt rapportera 60 kulturprogram, i samma kommun med samma huvudsakliga innehåll. Begränsningen avser såväl fysiska som digitala kulturprogram. Med samma innehåll menas exemplevis en konsert med samma repertoar framförd av samma orkester. 

Om flera kulturprogram arrangeras direkt efter varandra, i exempelvis samma lokal eller på samma scen, ska arrangemanget rapporteras som ett (1) kulturprogram. För att kulturprogrammen ska kunna rapporteras som enskilda kulturprogram krävs att varje arrangemang utannonseras separat, till exempel ska det av affischen framgå klockslag för varje arrangemang och möjlighet att vända sig till en ny publik. Det ska dessutom vara minst 30 minuters paus mellan kulturprogrammen.

Vid såväl utannonsering som under kulturprogrammets genomförande ska det tydligt framgå att Kulturens Bildningsverksamhet är arrangör eller medarrangör. För kulturprogram gäller att Kulturens Bildningsverksamhets logotyp ska finns med på arrangemangsrelaterade affischer, annonser, foldrar med mera. Att Kulturens logotyp enbart finns med på samverkanspartens hemsida eller liknanden är inte godkänt. Det utannonserade materialet ska dokumenteras under respektive arrangemang i Gustav-systemet.

 

Folkbildningens verksamhetsformer – vad skiljer dem åt?

Verksamhetsformer@1x
squiggle-bg-element
markus-spiske-3Wq2HI5mTaI-unsplash

För föreningar

Här kan du läsa mer om vad ett samarbete med Kulturens innebär, samt hitta information om föranmälningar av verksamhet och ansökningar för projektmedel med mera.

Läs mer

teacher

För ledare

Här finner du som är ledare inom Kulturens information om vår ledarutbildning, kulturens försäkring, digital rapportering med mera.

Läs mer