Uppdaterad information 2021-10-18

Kulturens polisanmäler felaktig schablonmässig rapportering

Den 31 maj i år informerades Kulturens Bildningsverksamhets nytillträdda ordförande om att Folkbildningsrådet fått en visselblåsning gällande felaktigt schablonmässigt rapporterad verksamhet i Kulturens regi. Ärendet har efter det utretts internt av oss i förbundet och externt av Folkbildningsrådet. Från förbundets sida har vi kartlagt exakt vad som blivit fel [1] och därefter kontaktat samtliga berörda regioner och kommuner. De medel som vi erhållit för den felaktigt rapporterade verksamheten betalar vi naturligtvis tillbaka.. Vi har även påbörjat ett internt riskelimineringsarbete och inrättat en egen visselblåsarfunktion för att underlätta för individer och organisationer att anonymt lyfta eventuella farhågor eller faktisk kännedom om felaktigheter.

I vårt schablonärende har inga privatpersoner eller utomstående organisationer gynnats av felaktigheterna. De medel som den felaktiga hanteringen resulterat i har däremot bidragit till att förbundet fått en något förstärkt ekonomi i förhållande till vad som skulle ha varit fallet ifall denna rapportering inte ägt rum. Med anledning av det anser vi att det är viktigt att frågan utreds ytterligare och idag, den 18 oktober 2021, har vi polisanmält ärendet för att få saken prövad utifrån ett rättsligt perspektiv.

Kulturens förbundsstyrelse och ledning

[1] Den schablonmässiga rapporteringen avser Föreningsutveckling och utgör sammantaget 39 488 timmar vilket motsvarar cirka 2,2 procent av Kulturens totala folkbildningsverksamhet under perioden 2015-2019.

______________________________________________________________________________________

Uppdaterad information 2021-09-18

Sundbyberg, uppdaterad information september 2021 avseende kommuner/regioner

För kännedom

Kulturens Bildningsverksamhet justerar folkbildningsverksamhet till Folkbildningsrådet
Studieförbundet Kulturens återrapporterar och justerar folkbildning till Folkbildningsrådet avseende felaktigt rapporterade studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Justeringen avser studiecirklar i föreningsutveckling som felaktigt rapporterats schablonmässigt utifrån studieförbundets arbete med samarbetsföreningars utveckling 2015 – 2019. Kulturens som bidragsmottagare har en skyldighet att kontakta bidragsgivare rörande dessa justeringar. Arbetet med att ta fram exakta underlag gällande justeringen i varje berörd kommun/region är nu färdigt och kommuniceras med respektive kommun/region via Kulturens handläggare.

Kulturens nya förbundsstyrelse anser att det inträffade är beklagansvärt. Förbundsstyrelsen vill uttrycka sitt starka stöd för den självförvaltningsmodell där staten lämnat över ansvaret för fördelning och hantering av statsbidrag till Folkbildningsrådet.

Vi vill värna den modell som svensk folkbildning medverkat till att bygga upp och vet att ansvaret för att vårda den tillit som finns mellan folkbildningen och staten måste vila på oss som delaktiga parter i denna konstruktion.

Framtida arbete
För att säkerställa att rapportering i framtiden sker korrekt och i enlighet med gällande regelverk kommer ett antal insatser på kort och lång sikt att vidtas. Vissa delar är redan sedan tidigare pågående. Vi vill tydliggöra hur vi ämnar arbeta nu och framåt:

 • Kompetensutvecklingsinsatser för all personal anställd vid Kulturens rörande statsbidragens villkor och tillämpningen av desamma
 • Kompetensutvecklingsinsatser för alla förtroendevalda i organisationens alla delar, förbundsstyrelse, regionstyrelser och övriga förtroendevalda rörande statsbidragens villkor och tillämpningen av desamma
 • Kompetensutvecklingsinsatser för organisationens medlemsorganisationer, våra ledare och deltagare rörande statsbidragens villkor och tillämpningen av desamma
 • Inrättat ett förbundsinternt ”visselblåsarsystem”
 • Arbeta aktivt med införandet av E-listor och för att dessa på sikt ska godkännas med mobilt Bank-ID
 • Delta i de sammanhang där så är möjligt i arbetet med den översyn av statsbidragsvillkoren som kommer att ledas av Folkbildningsrådets kansli.

Kulturens ledningsgrupp och

förbundsordförande

______________________________________________________________________________________

Uppdaterad information 2021-06-30

Kulturens har den 29 juni mottagit beslut från Folkbildningsrådet angående – schablonmässig rapportering 2015–2019, ärende Schablonmässig rapportering av Kulturens Bildningsverksamhet i ämnet föreningsutveckling åren 2015–2019. Diarienummer 21/00472.

Folkbildningsrådet beslutar att Kulturens bildningsverksamhet ska återbetala statsbidrag för perioden 2015–2019 för 39 488 studietimmar och 4 396 deltagare.

Exakt summa för återtag kommer att beräknas och meddelas Kulturens bildningsverksamhet under hösten 2021.

Statsbidrag ska betalas tillbaka med stöd av 16 § förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Enligt denna bestämmelse kan statsbidrag till folkbildningen statsbidrag återkrävas om: 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, eller 4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

Ärende 21/00472 är därmed avslutat.

Folkbildningsrådet har också beslutat om att man ska gå vidare med fortsatt granskning och uppföljning av Kulturens. Man ställer ett par skriftliga frågor till förbundsstyrelsen som berör områden där man ser risker för eventuella fler avvikelser, dessa frågor har Kulturens att besvara senast den 30 augusti.

Utöver den fortsatta granskningen av avvikelser kommer FBR även öppna upp en särskild uppföljning (enligt FBRs riktlinjer för hantering av avvikelser). Detta beslut kommer fattas senare den här veckan. Denna granskning kommer ske under hösten 2021.

-”Vi välkomnar FBRs beslut och också den kommande särskilda uppföljningen då vi ser med största allvar på det inträffade och vill göra allt för att alla typer av avsteg från gällande regelverk i framtiden ska undvikas” säger Förbundsordförande Åsa Kratz.

______________________________________________________________________________________

Information 2021-06-10

Kulturens justerar folkbildning till Folkbildningsrådet

Studieförbundet Kulturens återrapporterar och justerar folkbildning till Folkbildningsrådet avseende felaktigt rapporterade studiecirklar.

Kulturens justerar studiecirklar i föreningsutveckling som rapporterats schablonmässigt och felaktigt utifrån studieförbundets arbete med våra samarbetsföreningars utveckling 2015 – 2019.

Kulturens förbundsstyrelse anser att detta är beklagansvärt. Ansvaret ligger hos tidigare förbundsstyrelse med dåvarande förbundsordförande, förbundschef och andra tjänstemän på kansliet.

Förbundsstyrelsen vill uttrycka sitt starka stöd för den självförvaltningsmodell där staten lämnat över ansvaret för fördelning och hantering av statsbidrag till Folkbildningsrådet.

Vi vill värna den modell som svensk folkbildning medverkat till att bygga upp och vet att ansvaret för att vårda den tillit som finns mellan folkbildningen och staten måste vila på oss som delaktiga parter i denna konstruktion.

För att samhällets tillit till en fri och frivillig folkbildning ska kunna stärkas måste vi alla göra vårt yttersta för att inte bidra till misstro på grund av felaktigt hanterade statsbidrag. Detta för att även i en framtid värna acceptansen av folkbildningens viktiga roll för utvecklingen av så väl individen som samhället.

För att säkerställa att rapportering i framtiden sker korrekt och enligt gällande regelverk kommer ett antal insatser på kort och lång sikt att vidtas. Vissa delar är redan sedan tidigare pågående, men vi vill tydliggöra hur vi ämnar arbeta nu och framåt:

 • Kompetensutvecklingsinsatser för all personal anställd i Kulturens rörande  statsbidragens villkor och tillämpningen av desamma
 • Kompetensutvecklingsinsatser för alla förtroendevalda i organisationens alla  delar, förbundsstyrelse, regionstyrelser och övriga förtroendevalda rörande statsbidragens villkor och tillämpningen av desamma
 • Kompetensutvecklingsinsatser för organisationens medlemsorganisationer, våra ledare och deltagare rörande statsbidragens villkor och tillämpningen av desamma
 • Inrätta ett förbundsinternt ”visselblåsarsystem”
 • Arbeta aktivt med införandet av E-listor och för att dessa på sikt ska godkännas med mobilt Bank-ID
 • Delta i de sammanhang där så är möjligt i arbetet med den översyn av statsbidragsvillkoren som kommer att ledas av Folkbildningsrådets kansli.

Vid frågor, kontakta Kulturens förbundsordförande Åsa Kratz 070 -176 32 14

______________________________________________________________________________________