Information

Kulturens justerar folkbildning till Folkbildningsrådet

Studieförbundet Kulturens återrapporterar och justerar folkbildning till Folkbildningsrådet avseende felaktigt rapporterade studiecirklar.

Kulturens justerar studiecirklar i föreningsutveckling som rapporterats schablonmässigt och felaktigt utifrån studieförbundets arbete med våra samarbetsföreningars utveckling 2015 – 2019.

Kulturens förbundsstyrelse anser att detta är beklagansvärt. Ansvaret ligger hos tidigare förbundsstyrelse med dåvarande förbundsordförande, förbundschef och andra tjänstemän på kansliet.

Förbundsstyrelsen vill uttrycka sitt starka stöd för den självförvaltningsmodell där staten lämnat över ansvaret för fördelning och hantering av statsbidrag till Folkbildningsrådet.

Vi vill värna den modell som svensk folkbildning medverkat till att bygga upp och vet att ansvaret för att vårda den tillit som finns mellan folkbildningen och staten måste vila på oss som delaktiga parter i denna konstruktion.

För att samhällets tillit till en fri och frivillig folkbildning ska kunna stärkas måste vi alla göra vårt yttersta för att inte bidra till misstro på grund av felaktigt hanterade statsbidrag. Detta för att även i en framtid värna acceptansen av folkbildningens viktiga roll för utvecklingen av så väl individen som samhället.

För att säkerställa att rapportering i framtiden sker korrekt och enligt gällande regelverk kommer ett antal insatser på kort och lång sikt att vidtas. Vissa delar är redan sedan tidigare pågående, men vi vill tydliggöra hur vi ämnar arbeta nu och framåt:

  • Kompetensutvecklingsinsatser för all personal anställd i Kulturens rörande  statsbidragens villkor och tillämpningen av desamma
  • Kompetensutvecklingsinsatser för alla förtroendevalda i organisationens alla  delar, förbundsstyrelse, regionstyrelser och övriga förtroendevalda rörande statsbidragens villkor och tillämpningen av desamma
  • Kompetensutvecklingsinsatser för organisationens medlemsorganisationer, våra ledare och deltagare rörande statsbidragens villkor och tillämpningen av desamma
  • Inrätta ett förbundsinternt ”visselblåsarsystem”
  • Arbeta aktivt med införandet av E-listor och för att dessa på sikt ska godkännas med mobilt Bank-ID
  • Delta i de sammanhang där så är möjligt i arbetet med den översyn av statsbidragsvillkoren som kommer att ledas av Folkbildningsrådets kansli.

Vid frågor, kontakta Kulturens förbundsordförande Åsa Kratz 070 -176 32 14