Bli samarbetsförening

Vi hjälper kulturföreningar i Sverige att utvecklas. Tillsammans med er skapar vi ett rikt kulturliv med möten mellan kulturformer och genrer.

Verksamhetsutveckling

Hos oss får din förening tillgång till stöd som gör skillnad. Våra regionala verksamhetsutvecklare finns på sex olika platser i landet.

Regionala projektmedel

Här kan föreningar ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som genomförs tillsammans med Kulturens. Föreningar kan beviljas max 20 000 kronor per år i regionala projektmedel. Läs mer och ansök här.

Stöd till digital medieproduktion

Föreningar kan under hösten 2020 ansöka om praktiskt stöd till digital medieproduktion, tex streaming eller filmning av evenemang. Möjlighet finns även att istället ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka egna kostnader för sådan produktion. Produktionen måste påbörjas under 2020.

Blanketter

Här hittar du alla blanketter som kan vara aktuella för din förening.

Digital föranmälan av arrangemang

Kulturens erbjuder nu sina medlemsföreningar att föranmäla arrangemang digitalt.

Kulturens Bildningsverksamhet bedriver folkbildning – studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram – inom musik, dans, teater/drama, foto, film, bild och form etc.

Värdegrund

Kulturens värdesätter allt kulturutövande. Det innebär att vi inte ställer olika kulturyttringar mot varandra. Verksamheten ska bedrivas utifrån grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för individen. Det får inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller påtryckningar. Diskriminering ska motverkas och vi ska underlätta för alla individer och deltagare att utvecklas och uttrycka sig. Kulturens arbetar för en etisk, inkluderande och trygg miljö.

Kulturens kvalitetspelare

All vår verksamhet bedrivs utifrån våra kvalitetspelare, som som förtydligar våra värderingar om ett demokratiskt förhållningssätt.  Alla föreningar som samt arbetar med oss måste ställa sig bakom våra kvalitetspelare.

Läs mer här: Kulturens kvalitetspelare

Lärande

Lärandet inom folkbildningen präglas av begreppen fritt och frivilligt där deltagarna själva sätter kunskapsmål för sitt eget lärande. Lärandet i en sammanhållen grupp är centralt och väsentligt – tillsammans identifierar gruppens deltagare målsättningen med sitt gemensamma lärande. Det ska finnas tid och utrymme för reflektion för deltagarna.

Lärandet ska ske utifrån de enskilda deltagarnas förutsättningar, möjligheter och önskemål. Det är alltså individerna själva och gruppen som bestämmer hur lärandet ska ske. Gruppens arbetsplan och mål utvärderas av gruppen själv, liksom måluppfyllelse avseende individuella och kollektiva kunskapsmål.

 

Kompetensutveckling och ledarutveckling

Alla ledare ska ha den ämneskompetens och den pedagogiska kompetens som krävs för att leda gruppen i enlighet med folkbildningspedagogiken. Alla ledare får en skriftlig och muntlig introduktion och ledarna ska genomgå Kulturens grundläggande ledarutbildning. Kulturens erbjuder fortbildning till ledarna utifrån individuella behov.

 

Demokrati

Kulturens och dess verksamhet är demokratiskt uppbyggd med respekt för mänskliga rättigheter och vilar på demokratisk grund. Vi ska arbeta med att utvecklas vad gäller representation, där mångfald och integration utgör honnörsord. Detta kan exemplifieras av ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, etnicitet, geografiska data, ämneskompetenser osv. Representation hör samman med delaktighet och synen att mångfald berikar. Kulturens arbetar för att utveckla delaktigheten i föreningsarbetet.

Ämnesdjup och ämnesbredd

Kulturens uppmuntrar sökande av nya kunskaper och engagemang genom att arbeta med såväl ämnesdjup som ämnesbredd inom respektive verksamhet. Ett tillvaratagande av det befintliga konstuttrycket kan kombineras med förnyelse och förändring. Kulturens ser ett värde i kulturutbyten och i oväntade möten och samarbeten.