Välkomna till Kulturens förbundsstämma 2019!

Datum/Tid: Lördagen den 25 maj 2019
Klockan 12.00 – 16.00
Lunchbuffé serveras från klockan 11.15

Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm. Lokal: Vasa

Kulturens Bildningsverksamhet inbjuder till förbundsstämma i Stockholm.

Förbundsstämma består av ombud utsedda av stiftarna, medlemsorganisationer och regionerna. Stiftarna har rätt att representeras med tre (3) ombud vardera, medlemsorganisationer och regionerna har rätt att representeras av två (2) ombud vardera.

Stiftarorganisationer är Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Riksförbundet för Unga Musikanter, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund och Sveriges Spelmäns Riksförbund. Medlemsorganisationer är Folk You, Föreningen Sveriges Körledare, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, Riksförbundet Visan i Sverige, Svensk Jazz, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Sveriges Film- och Videoförbund, Sveriges Unga Blåsare, SUB –Riksförbundet för Subkultur, Ung Media Sverige, Ung Teaterscen och upSweden. Kulturens regioner: Region Norr, Region Mitt, Region Öst, Region Väst och Region Syd.

Ombud svarar själva för eventuella resor och resekostnader etc. Anmälan om ombud skall skickas till kundservice@kulturens.se snarast. Välkomna!
Förbundsstyrelsen för Kulturens Bildningsverksamhet.


Föredragningslista Kulturens förbundsstämma 2019-05-25

 1. öppnande samt fastställande av röstlängd
 2. fråga om mötets behöriga utlysande
 3. val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare samt två rösträknare
 4. fastställande av föredragningslista för stämman
 5. behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser och årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren
 6. behandling av revisorernas berättelser för de senaste två verksamhetsåren
 7. fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årens resultat
 8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
 9. anmälan/inval av nya medlemmar
 10. uteslutning av medlemmar
 11. fastställande av medlemsavgift
 12. ärenden som väckts av förbundsstyrelsen
 13. motioner som inkommit i föreskriven ordning
 14. fastställande av Kulturens verksamhetsinriktning för de två kommande verksamhetsåren
 15. valberedningens förslag om arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter
 16. fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
 17. fastställande av Kulturens budget för de två kommande verksamhetsåren
 18. val av förbundsordförande tillika förbundsstyrelsens ordförande
 19. val av ledamöter i förbundsstyrelsen
 20. val av revisorer jämte personliga ersättare
 21. val av ledamöter och suppleanter i valberedningen och valberedningens sammankallande
 22. eventuella tillägg
 23. stämmans avslutande