Utvecklingsinsatser

Våra Projekt

Kulturens arbetar för att göra kultur tillgängligt för alla! Därför bedriver vi flera projekt och utvecklingsinsatser på olika områden. Det kan handla om att utveckla ledarskap eller pedagogik inom föreningslivet, att nå nya målgrupper eller öka den geografiska spridningen inom kulturlivet. Vi jobbar också med satsningar inom specifika genrer och kulturformer. Här kan du läsa mer om några av de satsningar som pågår eller är genomförda.

Som ett led i arbetet med att nå nya målgrupper har Kulturens fastställt en strategi, Rätten till kultur, med syfte att nå nya målgrupper. Den kompetens som byggs inom Rätten till kultur fungerar som en förändringsmotor och ska återspeglas i den ordinarie folkbildningsverksamheten. Utvecklingsarbetet är också en tillgång för våra medlemsorganisationer och våra samarbetsföreningar.

BUS Academy – Körplantagen

BUS Academy är Sveriges enda utbildning för unga som vill leda andra barn och unga i körverksamhet. Körledarutbildningen inom BUS Academy är ett projekt som Kulturens genomför tillsammans med föreningen Körkraft och Bromma Folkhögskola. Sök nu inför ht21, senast 15 april ska ansökan vara inne!
Se en filmpresentation av utbildningen: https://www.youtube.com/watch?v=fzD0DzXXvuE
Läs mer och anmäl dig inför höstterminen: https://busacademy.se

Tillgänglig Kultur – TK-appen

Projektets syfte är att göra kulturlivet mer tillgängligt för människor med funktionsnedsättning och finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.
Projektet inleds under 2019 och pågår under tre år.
Projektledare är Lars-Göran Wadén och Johan Siege.
Läs mer på projektets sida på Facebook: https://www.facebook.com/TKappens/

Låt med mig!

“Låt med mig” är ett treårigt Arvsfondsprojekt (2018-2020) med syftet att ge ungdomar med kognitiva funktionsskillnader tillfälle att uttrycka sig och utvecklas genom musikskapande. Med musiken som redskap lyfts ungdomarnas röster för att på en samhällsnivå lyfta frågor som rör delaktighet, inkludering och alla människors lika värde och rätt.
Projektledare är Sonja Skibdahl.

Young Sápmi

Av, för och med samiska ungdomar i ålder 14 – 19 år bosatta i Jokkmokks kommun, norr om Polcirkeln. Utrustade med var sin kamera dokumenterar ungdomarna sin vardag och sitt liv som ung same i syfte att arbeta fram en utställning på temat Young Sápmi med premiär under Folk- och världsmusikgalan i Helsingborg våren 2017. Projektet pågick 2015 – 2017.
Jokkmokks kommun var samarbetspart och har gått in med medel för lokalt mentorskap för projektledarna.

Rätten till sin identitet

Kulturens i samarbete med KF Kretsen gör en treårig satsning med Arvsfondsprojektet Rätten till sin identitet – ett ungdomsprojekt som syftar till att motverka diskriminering mot subkulturer. Ungdomar inom subkulturer får i projektet lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. Projektet vill lyfta frågan och visa på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande för andra unga och ge mer kunskap och förståelse till den omvärld som möter målgruppen.

Arrangörer utan hinder

Arrangörer utan hinder arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvarianter att kunna vara arrangörer, att kunna förverkliga sina visioner och ideér. Arrangörer utan hinder är ett treårigt projekt som drivs av Kulturens Bildningsverksamhet i samarbete med föreningen Subvox i Göteborg samt även SUB - Riksförbundet för subkultur. Projektet startade i april 2016.

Funk i 4D

Funk i 4D vill skapa Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning, av, med och för personer med funktionsnedsättning. Funk I 4D vill belysa att funktionshindren skapas av omgivningen och tillgängligheten i miljön vi befinner oss i. Att ha till exempel en hörselskada, synskada eller att sitta i rullstol är egentligen inte så krångligt om allt bara vore tillgängligt. Mycket som funktionshindrar går att lösa med enkla medel, där vi arbetar för och med både fysisk- och psykisk funktionsnedsättning.

Välja vinkel

Välja vinkel är ett treårigt projekt med syfte att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor kunna arbeta med foto, video och annan journalistisk produktion inom kulturområdet. Att driva en egen tidning är till exempel en viktig del av projektets genomförande samt utvärdering och utveckling av metoder som ska kunna vara till stöd för kulturlivets organisationer och bidra till en ökad tillgänglighet.

Du kan, jag kan

Projektet Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap syftar till att genom musik stärka ungdomar på behandlingshem. Projektet ska hjälpa dem att formulera sina känslor i en kreativ process i enlighet med en musikpedagogisk tradition. Projektet ska också vara en naturlig brygga tillbaka till samhället genom att hjälpa ungdomarna att skapa en ny identitet, ett stärkt självförtroende och hopp inför framtiden.

Projekten finansieras av Allmänna Arvsfonden

Övriga projekt

Haverö Folk Flute Academy

Haverö Folk Flute Academy i Kölsillre håller på att etableras som en nationell och internationell nod med djup och bred förankring i Västernorrlands län. På kursverksamheten som sker sommartid finns gästföreläsare med yttersta kompetens från både Finland och Norge. Flera av deltagarna kommer från andra länder. Kulturens arbetar för att verksamheten ska nå fler barn och unga i Västernorrland och för att etablera en återkommande internationell vecka.

Landstinget i Västernorrlands län är med och finansierar projekt

Världens Musik och Dans

VMoD är en satsning på folk- och världsmusik och folk- och världsdans som har genomförts i flera olika regioner, nu i Västmanland. VMoD vill låta Västmanland möta världen genom att stärka lokala, inflyttade musiker och dansare från andra kulturer och låta världen möta Västmanland genom de utövare inom Folk och Världsmusik och Dans vi har här idag.

Bakom projektet står Sveriges Spelmäns Riksförbund, Svenska Folkdansringen, Riksförbundet för Folkmusik och Dans samt Eric Sahlström Institutet i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet.

Projektledare
Josefina Paulson
073-023 40 30


Regionala projektmedel

Ansök om regionala projektmedel

Kulturens samarbetsföreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska genomföras tillsammans med Kulturen.

Satsningarna ska vara i linje med statens fyra syften med statsbidraget till folkbildningen och ska avse folkbildningsverksamhet. Kulturens kan gå in med max 20 000 kronor per förening och år.

Ansök genom att trycka på knappen ”Ansök” nedan.

Stoppdatum

Det finns fyra ansökningsperioder under året. Tänk på att ansöka i god tid!

Ansökningar som avser aktiviteter som ska genomföras under kvartal 2 (dvs en aktivitet som sker någon gång mellan april-juni) ska vara Kulturens tillhanda senast den 31 januari, ansökningar inför kvartal 3 (juli-september) ska inkomma senast den 30 april, ansökningar inför kvartal 4 (oktober-december) den 31 augusti och ansökningar inför kvartal 1 kommande år (januari-mars) ska vara Kulturens tillhanda senast den 31 oktober.

Regionstyrelserna fattar beslut under sammanträden i mitten av februari, maj, september och november.

Alla Kulturens-regioner har varje år avsatt budget för regionala projektmedel. Därför kan inte alla ansökningar beviljas, även om kriterier uppfylls för att söka om projektmedel.

 

Tänk på detta när du ansöker:

   • Läs noggrant igenom instruktionerna för ansökan.
   • Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten och skicka den via post till: Kulturens Bildningsverksamhet, Box 1148, 171 23 Solna eller via e-mail till info@kulturens.se – och skriv då ‘ansökan om regionala projektmedel’ i ämnesraden
   • Eventuella frågor om ansökan besvaras av respektive regions styrelse.
   • Läs igenom våra riktlinjer för hur vi tillsammans Synliggör vårt samarbete

Vi ser fram emot er ansökan!

Ansök

Redovisning av projektmedel:

Vid tilldelat projektmedel använd vår redovisningsmall:

Redovisning

Regioner

Region Norr

Ordförande:
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

Region Mitt Norr

Ordförande:
Jenny Samuelsson
jenny.samuelsson@kulturens.se

Region Mitt

Ordförande:
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@kulturens.se

Region Väst

Ordförande:
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

Region Öst

Ordförande:
Niclas Blixt
niclas.blixt@kulturens.se

Region Syd

Ordförande:
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se


Ansökan samarbetsförening

Ansök om att bli samarbetsförening

En förening kan ansöka om att bli samarbetsförening till Kulturens. Vi samarbetar i första hand med föreningar inom någon av våra medlemsorganisationer men bedriver även samarbete med andra föreningar. Kulturens eftersträvar geografisk och verksamhetsmässig spridning. Föreningen ska ha organisationsnummer, eget bankgiro/postgiro m.m.

De föreningar som vill samarbeta med Kulturens måste ställa sig bakom våra kvalitetspelare, som förtydligar våra värderingar om ett demokratiskt förhållningssätt.

Skriv ut blanketten och skicka in den till oss, bifoga stadgar samt verksamhetsberättelse.

AnsökningsblankettÖvriga blanketter

Kulturens erbjudande

Alla resurser används för att genomföra kulturverksamhet och utveckla den ideella kulturen.

Hos oss får du möta gedigen kulturkompetens och ett stort nätverk inom svenskt kulturliv. Förtroendevalda och personal har bakgrund inom kulturområdet.

Kulturens avsätter en stor del av våra tillgängliga resurser till genomförande av folkbildningsverksamhet – studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

Kulturens regioner kan gå in i olika satsningar tillsammans med våra föreningar, exempelvis särskilda event, marknadsföring, etc.

Kulturens kan hantera utbetalningar av arvoden till cirkelledare på uppdrag av  samarbetsförening. Föreningen motfaktureras men Kulturens hanterar kontrolluppgifter till skattemyndigheten, osv.

Ledar- och ämnesinriktade utbildningar genomförs kontinuerligt runt om i landet. Vi utvecklar våra ledare genom individuellt anpassade fortbildningar.

Din förening kan få hjälp av Kulturens med framtagande av studiematerial.

Ledare och deltagare i studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet är olycksfallsförsäkrade i anslutning till träffen, inklusive resor till och från.


Linnéa Grimstedt om samarbete och skapande.


För föreningar

Bli samarbetsförening

Vi hjälper kulturföreningar i Sverige att utvecklas. Tillsammans med er skapar vi ett rikt kulturliv med möten mellan kulturformer och genrer.

Verksamhetsutveckling

Hos oss får din förening tillgång till stöd som gör skillnad. Våra regionala verksamhetsutvecklare finns på sex olika platser i landet.

Kulturens Försäkring

Som deltagare i Kulturens studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet eller kulturprogram är du försäkrad via vår olycksfallsförsäkring.

Nya rutiner för kostnadsersättningar

Från 2022 och framåt kommer Kulturens att ha nya rutiner för hanteringen av de kostnadsersättningar (verksamhetsmedel) som utbetalas till föreningar och ledare. Läs mer här.

Regionala projektmedel

Här kan föreningar ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som genomförs tillsammans med Kulturens. Föreningar kan beviljas max 20 000 kronor per år i regionala projektmedel. Läs mer och ansök här.

We are Voice

We are Voice är en app som görsamarbetet och repeterandet lättare i körer och musikgrupper. Körer och musikgrupper som samverkar med Kulturens har kostnadsfri tillgång till We are Voice.

Blanketter

Här hittar du alla blanketter som kan vara aktuella för din förening.

Digital föranmälan av arrangemang

Kulturens erbjuder nu sina medlemsföreningar att föranmäla arrangemang digitalt.

Riktlinjer för hur vi tillsammans synliggör vårt samarbete

Det är viktigt att det tydligt framgår att Kulturens är anordnare av den verksamhet som
genomförs i vår regi, eller i samarbete med oss.

Kulturens Bildningsverksamhet bedriver folkbildning – studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram – inom musik, dans, teater/drama, foto, film, bild och form etc.

Värdegrund

Kulturens värdesätter allt kulturutövande. Det innebär att vi inte ställer olika kulturyttringar mot varandra. Verksamheten ska bedrivas utifrån grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för individen. Det får inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller påtryckningar. Diskriminering ska motverkas och vi ska underlätta för alla individer och deltagare att utvecklas och uttrycka sig. Kulturens arbetar för en etisk, inkluderande och trygg miljö.

Kulturens kvalitetspelare

All vår verksamhet bedrivs utifrån våra kvalitetspelare, som som förtydligar våra värderingar om ett demokratiskt förhållningssätt.  Alla föreningar som samt arbetar med oss måste ställa sig bakom våra kvalitetspelare.

Läs mer här: Kulturens kvalitetspelare

Lärande

Lärandet inom folkbildningen präglas av begreppen fritt och frivilligt där deltagarna själva sätter kunskapsmål för sitt eget lärande. Lärandet i en sammanhållen grupp är centralt och väsentligt – tillsammans identifierar gruppens deltagare målsättningen med sitt gemensamma lärande. Det ska finnas tid och utrymme för reflektion för deltagarna.

Lärandet ska ske utifrån de enskilda deltagarnas förutsättningar, möjligheter och önskemål. Det är alltså individerna själva och gruppen som bestämmer hur lärandet ska ske. Gruppens arbetsplan och mål utvärderas av gruppen själv, liksom måluppfyllelse avseende individuella och kollektiva kunskapsmål.

 

Kompetensutveckling och ledarutveckling

Alla ledare ska ha den ämneskompetens och den pedagogiska kompetens som krävs för att leda gruppen i enlighet med folkbildningspedagogiken. Alla ledare får en skriftlig och muntlig introduktion och ledarna ska genomgå Kulturens grundläggande ledarutbildning. Kulturens erbjuder fortbildning till ledarna utifrån individuella behov.

 

Demokrati

Kulturens och dess verksamhet är demokratiskt uppbyggd med respekt för mänskliga rättigheter och vilar på demokratisk grund. Vi ska arbeta med att utvecklas vad gäller representation, där mångfald och integration utgör honnörsord. Detta kan exemplifieras av ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, etnicitet, geografiska data, ämneskompetenser osv. Representation hör samman med delaktighet och synen att mångfald berikar. Kulturens arbetar för att utveckla delaktigheten i föreningsarbetet.

Ämnesdjup och ämnesbredd

Kulturens uppmuntrar sökande av nya kunskaper och engagemang genom att arbeta med såväl ämnesdjup som ämnesbredd inom respektive verksamhet. Ett tillvaratagande av det befintliga konstuttrycket kan kombineras med förnyelse och förändring. Kulturens ser ett värde i kulturutbyten och i oväntade möten och samarbeten.


Ledarutbildning

Ledarutbildning

Alla ledare ska genomgå Kulturens ledarutbildning. Efter utbildningen kan du som aktiv cirkelledare söka den individuella kompetenschecken för din egen fortbildning. Ledarutbildningen riktar sig till våra ledare och samarbetsföreningar för att säkerställa att de känner till vilken typ av hjälp och stöd som Kulturens erbjuder, samt ge inspiration inom lärande, kreativitet och ledarskap. Utbildningen omfattar nio studietimmar, en studietimme är 45 minuter.

Syfte

Ni ska känna till vilka möjligheter och skyldigheter ni har när ni bedriver folkbildning inom Kulturens. Det handlar om vilken hjälp ni kan få från förbundet i form av bland annat kompetensutveckling samt om vilka skyldigheter ni har att till exempel informera deltagarna, följa riktlinjer och regelverk för folkbildningsverksamhet etc.

Utbildningen ska ge nya kunskaper inom lärande, kreativitet och ledarskap och inspirera till att utveckla verksamheten.

Kunskapsmål

Efter utbildningen ska du som deltagare ha fått:

Kunskap om vilka möjligheter du har som en del av Kulturens – vilken hjälp som finns att få och hur du kan få den, kunskap om vilka krav och ansvar du har som ledare och samarbetsförening, kunskap om folkbildning och folkbildningspedagogiken, insikter i dina egna drivkrafter, nya perspektiv på ledarskap, kunskap om grupp- och skapandeprocesser, kunskap om lärprocesser och reflektionsverktyg, kunskap om normkritik och inkluderande kommunikation.

Utbildningen är kostnadsfri men du står själv för eventuella resor etc.

 

I höst kan du gå Kulturens ledarutbildning via Zoom!

Alla ledare hos Kulturens som ännu inte har gått vår ledarutbildning, är välkomna att göra det i höst. De kan välja mellan att vara med i någon av våra digitala studiecirklar på Zoom eller att själva läsa via vårt studiematerial på nätet. Läs mer och anmäl dig >> här.

 

Vill gå utbildningen helt på egen hand anmäl dig här:

Anmälan

För ledare

Ledarutbildning

Utbildningen riktar sig både till ledare och samarbetsföreningar och innehåller all information om vilket stöd Kulturens kan erbjuda just er.

Ledarintroduktion

Här följer en kort introduktion till det viktigaste du som ny ledare inom Kulturens behöver veta.

Individuell kompetenscheck

Kulturens pausar den individuella kompetenschecken tillsvidare efter kritik från Folkbildningsrådet.

Kulturens försäkring

Som deltagare i Kulturens studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet eller kulturprogram är du försäkrad via vår olycksfallsförsäkring.

Blanketter och rapportering

Här hittar du alla blanketter du som ledare behöver!

Digital rapportering

Kulturens erbjuder nu sina ledare att rapportera närvaro på verksamhet digitalt, du kan läsa mera här.

Begränsningar för verksamhet

Kulturens tillämpar Folkbildningsrådets 480-timmars regel, vilken innebär att deltagare/ledare inte får delta i statsberättigad folkbildningsverksamhet mer än 480 studietimmar per år.

Folkbildning med kulturfokus

Vi bedriver folkbildning i form av:

Studiecirklar

När minst tre personer, inklusive en ledare, träffas minst tre gånger med totalt nio studietimmar är det en studiecirkel. Ni lär och utvecklas tillsammans enligt ett gemensamt upprättad arbetsplan. Maximalt får en studiecirkel bedrivas tre gånger per vecka och under fyra timmar per tillfälle.

Annan folkbildningsverksamhet

Om det är större grupper med fler än 20 deltagare som träffas och lär tillsammans räknas det som annan folkbildningsverksamhet. Det kan också vara eller en grupp som träffas vid ett enstaka tillfälle, exempelvis vid en workshop.

Kulturarrangemang

Ett minst 30 minuter långt offentligt framträdande inom kultur räknas som ett kulturarrangemang. Uppträdandet ska vara affischerat eller på annat sätt offentliggjort och kan vara allt från en dansuppvisning, teaterföreställning, konsert, eller ett vernissage.


Kulturens Bildningsverksamhet

KULTURENS KURSER

Vi erbjuder digitala kurser i arrangörskap, ledarskap, folkbildningspedagogik och mycket mer!

PROJEKT

Vi genomför särskilda kulturprojekt för att exempelvis nå nya målgrupper, utveckla nya metoder eller öka kulturverksamheterna i hela landet. Läs mer om våra projekt här.

EVELYN

Musikenheten Evelyn hjälper musikskapare och akter att nå sina mål. Vi finns på tio orter i landet.

DIGITAL FÖRANMÄLAN & RAPPORTERING

Här kan du både föranmäla och rapportera din verksamhet digitalt, direkt via hemsidan.

AKTUELLT

Kulturens uppmuntrar digital folkbildning. Människor mår bra av sociala kontakter och att lära, vi vill gärna bidra till ökat lärande och fortsatt gemenskap.

Studieförbundet Kulturens följer nationella, regionala och lokala riktlinjer. Folkbildningen sker digitalt, utom när myndigheterna klart angivit att fysiska träffar kan genomföras. Det kan exempelvis avse fysiska träffar utomhus med max 8 personer, grupperingar där samtliga erhållit vaccin eller folkbildningsverksamhet för barn och unga t o m 16 år.
Kulturens uppdaterar informationen löpande. Läs mera här

Vi finns över hela landet

Vi bedriver verksamhet i runt 200 av landets 290 kommuner inom bland annat sång, musik, drama/teater, filmskapande, media, dans, bild & form. Se vad som är på gång där du bor!
Läs mer

7 000

Publikarrangemang

2 200

Ledare

18 000

Utövare

160 000

Ideella ledartimmar