Integritetspolicy

Kulturens Bildningsverksamhets integritetspolicy

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som deltagare som studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet (nedan Kulturens) behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter, inom ramen för folkbildningsverksamhet reglerad av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildning.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Studieförbundet Kulturens och dess regioner är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Kulturens.
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Förbundschef Kenneth Lundmark, Box 1148, 171 23 Solna, e-post: kenneth.lundmark@kulturens.se.

Kulturens samverkansparter
Kulturens är anordnare av all statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet inom studieförbundets regi och därmed ansvarig för behandling av personuppgifter insamlade i samband med folkbildningsverksamhet genomförd med medlemsorganisation eller samarbetsförening. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd helt i egen regi.

Hur personuppgifter behandlas och samlas in
Kulturens samlar in personuppgifter direkt från den registrerade, antingen via föranmälan via webbformulär eller i telefon eller i samband med verksamhet.
Kulturens registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer/mobilnummer och uppgifter relaterade till deltagande i folkbildningsverksamhet.
För att personuppgifter i Kulturens register ska vara aktuella inhämtar Kulturens regelbundna adressuppdateringar från adresstjänster.

Känsliga personuppgifter
Kulturens behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag. Detta med stöd av Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter
Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Även folkbildningsverksamhet som omfattas av kommun- eller landstingsfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse.

Administration av folkbildningsverksamhet
Kulturens behandlar personuppgifter för att administrera folkbildningsverksamhet och kommunicera med registrerade. Det är nödvändigt för Kulturens att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Kulturens. Om du väljer att inte lämna personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i folkbildningsverksamhet.

Tillgodose förordningskrav och krav från bidragsgivare
Kulturens behandlar deltagares personuppgifter för att tillgodose förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten, exempelvis deltagarundersökningar och longitudinella studier. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Inom ramen för denna behandling kan personuppgifter komma att samköras mellan två eller flera av de tio studieförbunden med ändamålet att säkerställa att regler och villkor för statsbidrag följs.

Direkt marknadsföring
Kulturens behandlar deltagares personuppgifter för marknadsföringsåtgärder avseende studieförbundsverksamhet, med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Övrig verksamhet
Kulturens behandlar personuppgifter i övriga delar av verksamheten med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i de fall där det finns berättigade intressen för behandlingen.

Lagring av personuppgifter
Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det år en registrerad deltar i Kulturens verksamhet och i upp till 24 månader därefter.
Kulturens kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Folkbildningsrådet, författning eller myndighet.
Kulturens är även skyldiga att lagra närvarolistor och kulturprogramrapporter, vilka innehåller personuppgifter i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078).
Kulturens raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns rättslig grund att behandla.

Överföring av uppgifter till tredje part
Kulturens är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som Folkbildningsrådet, statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed stöd av rättslig förpliktelse.
Kulturens överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. Kulturens säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.

Överföring till tredje land utanför EU/EES
Kulturens överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Kulturens har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftsleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få veta om och hur Kulturens behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade.
Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om Kulturens är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna.
Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som lämnats till Kulturens i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftansvarig (dataportabilitet).
Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till: Kulturens, Box 1148, 171 23 Solna.
Den registrerade har rätt att inge klagomål på Kulturens personuppgiftsbehandling antingen direkt till Kulturens eller till Datainspektionen.

Behandling för andra ändamål
Kulturens genomför projektverksamhet som finansieras med stöd från exempelvis Allmänna Arvsfonden och Nordisk Kulturfond. I dessa projekt finns deltagare mm och personuppgiftshanteringen sker utifrån den rättsliga grunden samtycke.
Lönelistor hålls utifrån anställningsavtal.
Anhöriglista för medarbetare hanteras utifrån rättsliga grunden samtycke.
Förteckning över förtroendevalda inom Kulturens och dess regioner sker utifrån den rättsliga grunden samtycke.
Förteckning över allergier bland medarbetare och förtroendevalda sker utifrån den rättsliga grunden samtycke.
Kulturens personuppgiftshantering inom ramen för sociala medier exempelvis Facebook sker utifrån den rättsliga grunden samtycke.Kontakt

Kundservice

För frågor som rör Kulturens, våra samarbeten, medlemsorganisationer eller annat.Kulturens Bildningsverksamhet

Besöksadress: Linnégatan 14, 114 47 Stockholm
Post- och fakturaadress: Box 1148, 171 23 Solna
Org.nummer: 802435-1689
E-post: kundservice@kulturens.se


08-470 24 45

Telefontider: mån-ons kl 10.00-12.00, 13.00-15.00

Stab


Kenneth Lundmark

Förbundschef


Laila Öster

Administration


Inga Cederberg

Förbundssamordnare med ansvar för kommun- och landstingsbidrag

Susanne Tilli

Administratör

susanne.tilli@kulturens.se
070 – 274 84 85

Michael Bäck

IT-ansvarig

micke@kulturens.se
070-659 44 66


Alma Zubcevic

Bokföring


Madeleine Karmehag

Ekonomi och årsbokslut


Ulla Bergkvist

Löner och fakturafrågor


Linda Örtenstedt

Registrering närvarolistor


Monika Saarelainen

Registrering närvarolistor


Nationell Verksamhetsutveckling


Christoffer Lundström
Enhetschef
christoffer.lundstrom@kulturens.se
070-272 18 13


Remona de Maré
Särskilda insatser
remona.demare@kulturens.se
070-272 96 74


Gustav Sjöstedt
Kursansvarig
gustav.sjostedt@kulturens.se
070-531 35 65


Sofia Nygren
Föräldraledig
sofia.nygren@kulturens.se
070-272 96 74


Alba Gomez
Jazzkonsulent
alba.gomez@kulturens.se
08-407 17 47

Anna Lindblad
Folkmusikkonsulent
anna.lindblad@kulturens.se
0730-51 94 66

Karin Broberg
Körkonsulent
karin.broberg@kulturens.se
076-786 63 27

Regional verksamhetsutveckling


Region Norr

Gustav Sjöstedt
Regional samordnare
gustav.sjostedt@kulturens.se
070-531 35 65


Jimmy Thorsell
Ambassadör
jimmy.thorsell@kulturens.se
070-335 31 22

Edward Holmlund
Ambassadör
edvard@holmlund@gmail.com
070-360 88 24


Linnea Eklund
Ambassadör
linneaeklund@hotmail.com
070-254 87 92Region Öst

Remona de Maré
Regional samordnare
remona.demare@kulturens.se
070-272 96 74


Kia Karlman
Ambassadör
kia.karlman@gmail.com
070-456 58 86

Luna Nilsdotter
Ambassadör
nilsdotterluna@gmail.com
073-060 81 12


Siri Karlsson
Ambassadör
sirimail@hotmail.comRegion Mitt

Lovisa Lagneryd
Regional samordnare
lovisa.lagnery@kulturens.se
070-572 47 44

Temur Malick
Ambassadör
temur.malick@kulturens.se
070-248 89 34


Region Väst

Per Sundström
Regional samordnare
per.sundstrom@kulturens.se
073-023 00 00


Anna Hult
Ambassadör
annahult@hotmail.com
073-730 34 28

Babzan Ekdahl Gutesjö
Ambassadör
babzan100@gmail.com
070-785 15 39


Thomas Sjöström
Ambassadör
info@thomassjostrom.com
073-512 46 77

Christian Zetterberg
Ambassadör
info@christianzetterberg.se
070-408 21 81


Region Syd

Anna Virta
Regional samordnare
anna.virta@kulturens.se
070-337 86 99


Frans Sjöberg
Ambassadör
hej@franssjoberg.se
076-249 90 38

Rico Persson
Ambassadör
ricoperso@hotmail.com
070-960 27 22


Sunday Dolph Christopher
Ambassadör
sunday.christopher@goldensheepfilms.se
076-968 42 80

Musikenheten Evelyn


Maria Rydén

Enhetschef


Robin Lund

Koordinator och verksamhetsutvecklare


Jon Rinneby

Musikverksamhet Malmö
Verksamhetsutvecklare samt
Inspelningsledare och administratör i projektet: Låt med mig.


Victoria Skoglund

Musikverksamhet Örebro


Stina Svensson

Musikverksamhet Örebro


Victor Farina

Musikverksamhet Västerås


Patrik Blomqvist

Musikverksamhet Göteborg


Kamilla Bayrak

Musikverksamhet Uppsala


Mattias Edfast

Musikverksamhet Piteå


Petra Svanström

Musikverksamhet Umeå


Marcus Garbom

Musikverksamhet Luleå


Hanna Cinthio

Musikverksamhet Malmö


Projektledare/medarbetare


Johan Seige

Projektledare: Funk i 4D


Linnéa Grimstedt

Konstnärlig ledare: Funk i 4D


Lars-Göran Wadén

Kommunikation: Funk i 4D


Sonja Skibdahl

Projektledare: Låt med mig


Elin Larsson

Projektledare: Välja vinkel


Bernt Lundqvist

Projektassistent: Välja vinkel


Temur Malick

Projektledare: Du kan, jag kan


Edward Adolfsson

Projektledare: Arrangörer utan hinder


Mirre Sennehed

Projektledare: Arrangörer utan hinder


Simon Lundmark Kuhmunen

Projektledare: Young Sápmi


Karl Eriksson

Projektledare: Young Sápmi

kalleeriksson@gmail.com
076–761 05 43


Våra kontor


Kulturens Bildningsverksamhet
Kronan H1 rum 3008
972 42 Luleå

Kulturens Bildningsverksamhet
Acusticum 1
941 63 Piteå

Kulturens Bildningsverksamhet
Tranbärsvägen 6
901 07 Umeå

Kulturens Bildningsverksamhet
Hjalmar Brantingsgatan 1
753 27 Uppsala

Kulturens Bildningsverksamhet
Virebergsvägen 15
Box 1148
171 23 Solna

Kulturens Bildningsverksamhet
Assessorsgatan 14
118 57 Stockholm

Kulturens Bildningsverksamhet
Slottsgatan 25
722 11 Västerås

Kulturens Bildningsverksamhet
Creative House
Älvtomtagatan 12 – 14
703 42 Örebro

Kulturens Bildningsverksamhet
Brewhouse
Åvägen 24
412 51 Göteborg

Kulturens Bildningsverksamhet
Ystadsvägen 17
214 30 Malmö

Kulturens Bildningsverksamhet
Linnégatan 14
114 47 Stockholm


English

About folkbildning and Kulturens

Folkbildning. Folk means people and bildning means learning. Put them together and you get the word folkbildning, the Swedish form of non-formal adult education.

People want to learn and develop in many different contexts in all phases of life. Swedish folkbildning meets this need – and thereby contributes to societal development and growth. But folkbildning also has an intrinsic value because well-informed and active citizens constitute the core of democracy. Folkbildning is open to everyone in society. In folkbildning, everyone participates on equal terms, but based on different conditions. People seek knowledge and development through folkbildning for various reasons. All of these reasons are meaningful – regardless of whether it is a question of personal development, increasing the chances of finding a new job, or simply a desire to learn.

In Sweden there are currently ten study associations to which the Swedish National Council of Adult Education distributes grants. The study associations have different profiles and emphases in their activities. There are close connections between the study associations and the Swedish popular movements, such as disabled, immigrant or environmental organisations. The study associations are located throughout Sweden. The study circle is the most important form of study in the study associations. In the study circle, a small group meets to learn together based on a plan of study and with a study circle leader. There are study circles in hundreds of different subjects. Some have a more theoretical emphasis, such as language, history and studies in current social issues. Others are more practically oriented, such as dance, woodworking, instrumental music and so forth.

In our study associations we define bildning as the opportunity to learn for its own sake. What matters is the desire to learn rather than demands set by the outside world. Learning is a lifelong process on your own responsibility and on your own initiative. And it encompasses so much more than learning in the formal education system, which only covers certain periods of our lives.

By arranging cultural events and lectures, the study associations contribute to a rich cultural life throughout the country. Kulturens is founded by national associations within the cultural field and arts.

 

حول ”الحركة التعليمية الغير رسمية” و منظمة الثقافات :

Folkbildning. Folk means people and bildning means learning. Put them together and you get the word folkbildning, the Swedish form of non-formal adult education.

Folk : folkbildning تعني الناس , bildning تعني تعليم . اذا وضعت الكلمتين مع بعض .. تصبح بما معنى شكل سويدي غير رسمي  لتعليم البالغين

People want to learn and develop in many different contexts in all phases of life. Swedish folkbildning meets this need – and thereby contributes to societal development and growth. But folkbildning also has an intrinsic value because well-informed and active citizens constitute the core of democracy. Folkbildning is open to everyone in society. In folkbildning, everyone participates on equal terms, but based on different conditions. People seek knowledge and development through folkbildning for various reasons. All of these reasons are meaningful – regardless of whether it is a question of personal development, increasing the chances of finding a new job, or simply a desire to learn.

الناس يريدون ان يتعلمو ويطورو العديد من الحالات المختلفة في كل مراحل الحياة .

” الحركة السويدية التعليمية ” تلبي هذه الاحتياجات وبذلك تساهم في تطور المجتمع ونموه . لكنها أيضا  تملك قيم جوهرية لأن المعرفة الجيدة والمواطن النشيط يشكلون نواة الديمقراطية . ”الحركة التعليمية السويدية الغير رسمية” موجهة لكل شخص في المجتمع ومن خلالها يستطيع كل شخص المشاركة يشروط متساية لكنها مستندة على شروط مختلفة . الناس تبحث عن المعرفة والتطوير من خلال خلال هذه الحركة لاسباب متنوعة ومن هذه الأسباب : الإفادة بغض النظر عن ما اذا كان سؤال من التطوير الشخصي . زيادة فرص إيجاد عمل .. او ببساطة الرغبة في التعلم

In Sweden there are currently ten study associations to which the Swedish National Council of Adult Education distributes grants. The study associations have different profiles and emphases in their activities. There are close connections between the study associations and the Swedish popular movements, such as disabled, immigrant or environmental organisations. The study associations are located throughout Sweden. The study circle is the most important form of study in the study associations. In the study circle, a small group meets to learn together based on a plan of study and with a study circle leader. There are study circles in hundreds of different subjects. Some have a more theoretical emphasis, such as language, history and studies in current social issues. Others are more practically oriented, such as dance, woodworking, instrumental music and so forth.

في السويد يوجد حاليا عشر جمعيات تعليمية تابعة لمجلس التعليم العالمي السويدي تنشر المنح. الجمعية التعليمية لديها ملفات شخصية مختلفة للتركيز على النشاطات . يوجد اتصال قريب بين الجمعيات التعليمية والحركات الشعبية السويدية مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين ومنظمات البيئة . الجمعية التعليمة موجودة في كل مكان في السويد . الحلقة التعليمية هي من اكثر الاشكال التعليمية المهمة في الجمعيات التعليمية . في الحلقة التعليمية يوجد محموعة تجتمع لتتعلم على أساس خطة تعليم وقائد الحلقة التعليمية . يوجد حلقات تعليمية لاكثر من مئة موضوع تعليمي . بعض هذه المواضيع نظرية كاللغة والتاريخ ودراسات في قضايا المجتمع والبعض الاخر عملية كالرقص والاعمال الخشبية والصناعات اليدوية والموسيقا والى ما هنالك.

In our study associations we define bildning as the opportunity to learn for its own sake. What matters is the desire to learn rather than demands set by the outside world. Learning is a lifelong process on your own responsibility and on your own initiative. And it encompasses so much more than learning in the formal education system, which only covers certain periods of our lives

في الجمعيات التعليمية نحن نحدد التعليم كفرصة للتعلم للمصلحة الشخصية . ما يهم هو الرغبة في التعلم بدلا من الرغية في الجلوس خارج العالم . التعليم هو عملية حياة طويلة تقع على مسؤوليتك الخاصة وعلى مبادرتك الشخصية . والتعليم يشمل  ويملك اكثر بكثير  من التعليم في نظام تعليمي رسمي الذي يغطي فترة محددة من حياتنا

By arranging cultural events and lectures, the study associations contribute to a rich cultural life throughout the country. Kulturens is founded by national associations within the cultural field and arts.

من خلال تنظيم المواعيد الثقافية والأدبية تساهم الجمعيات العليمية للوصول الى الحياة الثقافية في كل مكان في المدن . ومنظمة الثقاقات تأسست من خلال جمعية عالمية ضمن حقل ثقافي وفني


Årsstämma Region Väst

Årsstämma

Kulturens och Region Väst inbjuder härmed till årsstämma.
Söndagen den 26 mars 2017, klockan 13.00
Gräfsnäsgården, Slottskogen i Göteborg

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Berit Wallsten, berit.wallsten@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Väst


Årsstämma Region Norr

Årsstämma

Kulturens och Region Norr inbjuder härmed till årsstämma.
Lördagen den 25 mars 2017, klockan 13.00 i Umeå
Plats meddelas senare

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Ove Bucht, ove.bucht@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Norr


Årsstämma Region Mitt

Årsstämma

Kulturens och Region Mitt inbjuder härmed till årsstämma.
Lördagen den 25 mars 2017, klockan 13.00 i Örebro
Plats meddelas senare

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Jan-Anders Andersson, jan-anders.andersson@kulturens.se. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Mitt


Årsstämma Region Öst

Årsstämma

Kulturens och Region Öst inbjuder härmed till årsstämma.
Söndagen den 26 mars 2017, klockan 12.00
Folkdansringens Hus, Torggatan 3, Stora Essingen, Stockholm

Anmälan senast den 26 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Bengt Hellkvist, bhellkvist@hotmail.com. Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Öst


Årsstämma Region Syd

Årsstämma

Kulturens och Region Syd inbjuder härmed till årsstämma.
Lördag 11 mars 2017, klockan 15.00
Kulturens lokaler, Ystadsvägen 15 i Malmö

Anmälan senast den 12 februari, med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare, till Kennet Lunderquist, ulf.kennet.lunderquist@kulturens.seDå regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell avvikande kost.

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har anmält sig.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.

Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

 

Välkomna!!
Önskar Styrelsen i Region Syd


Om Kulturens

Vi utvecklar kulturen i Sverige

Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.  Kulturens startades av sex rikskulturorganisationer år 2010 och är partipolitiskt och religiöst obundet.

Kulturens verksamhetsriktning

Utdrag ur stadgar

Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet i form av studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter. Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.

Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.

Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.

Kulturens stadgar

Integritetspolicy – GDPR

Kulturens tar din integritet på största allvar, här kan du läsa vår policy för vår behandling av dina personuppgifter.


Medlemsorganisationer

Region Mitt


Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro.

ORDFÖRANDE
Jan-Anders Andersson
jan-anders.andersson@kulturens.se

DOKUMENT
Kallelse till årsstämma 2018

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2017

Region Väst


Region Öst


Stockholm, Gotland, Östergötland, Södermanland.

ORDFÖRANDE

DOKUMENT
Kallelse till årsstämma 2018

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2017

Region Syd


Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

DOKUMENT
Kallelse till årsstämma 2018

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2017


Förbundsstyrelse

Från vänster
Kristina Berneholm, Joakim Vesterlund, Maurits Larenas, Christel Larsson Lunderquist,
Marlene Jonsson, Hanna Hult Rosén, Magnus Eriksson, Peter Bothén, Andreas Wandegren
Saknas gör Karin Indre och Cathja Mörner

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

2017 – 2019

Ordförande: Magnus Eriksson
Ledamot: Kristina Berneholm
Ledamot: Peter Bothén
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Karin Inde
Ledamot: Marlene Jonsson
Ledamot: Maurits Larenas
Ledamot: Christel Larsson Lunderquist
Ledamot: Cathja Mörner
Ledamot: Joakim Vesterlund
Ledamot: Andreas Wandegren

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde, Christel Larsson Lunderquist och Joakim Vesterlund.

Mötesplan 2018

Tisdag 20 februari klockan 12.00 – 17.00
Tisdag 10 april telefonmöte klockan 18.00 – 19.00
Tisdag 22 maj klockan 12.00 – 17.00
Söndag 2 september klockan 08.30 – 10.00 (Under Kulturens Möte Förtroendevalda)
Tisdag 20 november klockan 12.00 – 17.00


Kommande arrangemang

StartdatumTitelKommun
2018-03-08Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-08DansutbyteTINGSRYD
2018-03-08Karolina Almgren ProjektSTOCKHOLM
2018-03-09Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-09Sång- och musikunderhållnig i form av en "minikonsert" med inslag av allsång inf&oGOTLAND
2018-03-09Musik- och dansutyte med Knivsta Folkdansgille, KnvistaKNIVSTA
2018-03-09Föreläsning om mänsliga rättigheter i SverigeHELSINGBORG
2018-03-09Dur Dur Band international ( selam Festival)STOCKHOLM
2018-03-09Del av en Balfolk danskväll spelpass o dansledningSTOCKHOLM
2018-03-10Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-03-10Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-10Vårens VänskapsdansKNIVSTA
2018-03-10Musik- och dansutyte med Knivsta Folkdansgille, KnvistaKNIVSTA
2018-03-10Föreläsning om brott ökar i HelsingborgHELSINGBORG
2018-03-10NynningenSTOCKHOLM
2018-03-11Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-03-11Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-11Öppet husTÄBY
2018-03-11Mimers TrumpelfestivalKUNGÄLV
2018-03-11Balfolk mini: Dansinstruktion i Carneval du Lanz med Rolf & HetserSTOCKHOLM
2018-03-11Barndanshus 1-7 år med Kerstin HallmanSTOCKHOLM
2018-03-11Låtstuga för munspelSTOCKHOLM
2018-03-11Dansinstruktion gammeldans: Menuett med Eva SSTOCKHOLM
2018-03-11Låtstuga för folkmusikinstrumentSTOCKHOLM
2018-03-11VisstugaSTOCKHOLM
2018-03-11Polskeakut för nybörjareSTOCKHOLM
2018-03-11Dansinstruktion polskor: TEMA Slängpolska på fläck med Eva E & BrunoSTOCKHOLM
2018-03-11Dans till spellista 1STOCKHOLM
2018-03-11Dans till spellista 2STOCKHOLM
2018-03-11Dans till spellista 3STOCKHOLM
2018-03-11Dans till spellista 4STOCKHOLM
2018-03-11Dans till spellista 5STOCKHOLM
2018-03-11Dans till spellista 6STOCKHOLM
2018-03-12Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-12Från vagga till graven- med musik och sång visa hur det kunde gå till förr!LERUM
2018-03-13Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-13Copland/alessi/Donkins/baronSTOCKHOLM
2018-03-14Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-14Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-03-14Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-03-14Andreas Hourdakis TrioSTOCKHOLM
2018-03-15Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-15MasterclassGÖTEBORG
2018-03-15Dansspelning Arena Rotebro bibliotekSOLLENTUNA
2018-03-15Logan RichardsonSTOCKHOLM
2018-03-16Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-16Blacknuss ( Soul Divas)STOCKHOLM
2018-03-16Föreläsning om bhjälpa gammla i HlesingborgHELSINGBORG
2018-03-17Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-03-17Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-17KammarmusikkonsertFALKENBERG
2018-03-17KonsertLJUSNARSBERG
2018-03-17Konsert: Nordisk skimmaGÖTEBORG
2018-03-17MusikunderhållningFLEN
2018-03-17Dans och spelkväll: Folkmusik i Norrort som börjar med konsertTÄBY
2018-03-17Balfolk Danskväll - Spelmän som även leder danserSTOCKHOLM
2018-03-17Intergrationskväll- dans och musikHELSINGBORG
2018-03-17Blacknuss ( Soul Divas)STOCKHOLM
2018-03-17Balfolk Danskväll - Spelmän som leder danspassetSTOCKHOLM
2018-03-18Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-03-18Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-18Dansuppvisning, Förening= FolkungagilletLINKÖPING
2018-03-18VårkonsertDEGERFORS
2018-03-18Låtstuga för mandolinSTOCKHOLM
2018-03-18Filmkväll ( sameblod)SÖDERTÄLJE
2018-03-18Filmvisning "Get out"NORRKÖPING
2018-03-19Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-20Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-20Körsång samt musikGÄVLE
2018-03-20Språkcafé Nynärhamns FörsamlingSTOCKHOLM
2018-03-20OJ! Nina Simone, Tolstoy/Hammar/sand ( Viveka Hellström)STOCKHOLM
2018-03-21Adel, Präster, Borgare, BönderSTOCKHOLM
2018-03-21Papegojlyckans träffpunk för interna och externa gäster samt personalLUND
2018-03-21Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-21Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-03-21Historisk aftonSTOCKHOLM
2018-03-21Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-03-21FilmkvällSÖDERTÄLJE
2018-03-21Linda MAy Han OhSTOCKHOLM
2018-03-22Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-22Sarah KlangSTOCKHOLM
2018-03-23Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-23Föreläsning om lediga jobb i HelsingborgHELSINGBORG
2018-03-23Yamandau CostaSTOCKHOLM
2018-03-24Musik i Centrum, KOnsert i S:t Olofs kyrka. Ett arragemang av Falköpings Pastorat, Svenska kyrkFALKÖPING
2018-03-24Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-03-24Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-24Symfonikonsert: Det är kvinnan bakom alltJÄRFÄLLA
2018-03-24Cafékonsert / AB 5GISLAVED
2018-03-24Sven Zetterbergs minneskonsertSTOCKHOLM
2018-03-24Föreställning ståupp komikerHELSINGBORG
2018-03-25Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-03-25Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-25Spelprogram på CaféJÄRFÄLLA
2018-03-25Ukulelespel och sångUDDEVALLA
2018-03-25Dansinstruktion i TangoSTOCKHOLM
2018-03-25The PharcydeSTOCKHOLM
2018-03-26Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-26JazzlabSTOCKHOLM
2018-03-27Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-27Agnas BrosSTOCKHOLM
2018-03-28Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-28Ukulelespel och sångUDDEVALLA
2018-03-28Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-03-28Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-03-28JAM!STOCKHOLM
2018-03-29Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-29Trummor & orgelSTOCKHOLM
2018-03-30Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-30Föreläsning om idrott och hälsaHELSINGBORG
2018-03-30Samson For PresidentSTOCKHOLM
2018-03-31Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-03-31Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-03-31Mariam the BelieverSTOCKHOLM
2018-04-01Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-04-01Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-01FolkmusikkonsertASKERSUND
2018-04-01FolkmusikkonsertASKERSUND
2018-04-01FolkmusikkonsertASKERSUND
2018-04-01FolkmusikkonsertASKERSUND
2018-04-01FolkmusikkonsertASKERSUND
2018-04-02Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-02Tangoträning till finsk tangomusikSTOCKHOLM
2018-04-02Lee Perry & Mad ProfessorSTOCKHOLM
2018-04-03Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-03Fredmans begravningSTOCKHOLM
2018-04-03Lisa Ullen & MotståndsorkesternSTOCKHOLM
2018-04-04Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-04Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-04-04Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-04-04Orental WindSTOCKHOLM
2018-04-05Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-05Underhållning för att sprida kultur i form av svensk folkmusikGÖTEBORG
2018-04-05ShitkidSTOCKHOLM
2018-04-06Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-06StevieSTOCKHOLM
2018-04-06Bystagedans våren 2018RÄTTVIK
2018-04-07Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-04-07Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-07Dansuppvisning, FolkungagilletLINKÖPING
2018-04-07KammarmusikkonsertFALKENBERG
2018-04-07Konsert: Friska FläktenGÖTEBORG
2018-04-07Thorbjorn Risager & Yhe Black TornadoSTOCKHOLM
2018-04-08KörsångGÄVLE
2018-04-08Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-04-08Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-08Öppet husTÄBY
2018-04-08KonsertHULTSFRED
2018-04-08Magical WomanGÖTEBORG
2018-04-08Kammarmusik konsert, barockmusikVARBERG
2018-04-08Filmvisning "Wild tales"NORRKÖPING
2018-04-08Magnus LindgrenSTOCKHOLM
2018-04-08TG&SSTOCKHOLM
2018-04-09Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-09Pharoah SandersSTOCKHOLM
2018-04-10Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-10Blandat sångprogram, vårsångVÄRMDÖ
2018-04-10Bobo stensonSTOCKHOLM
2018-04-11Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-11Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-04-11Filmkväll ( Danish Girl)SÖDERTÄLJE
2018-04-11Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-04-11cameron Graves TrioSTOCKHOLM
2018-04-12Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-12Georg RiedelSTOCKHOLM
2018-04-13Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-13Blacknuss (Erth, Wind & Fire)STOCKHOLM
2018-04-13Balfolk Danskväll- 30min danspass - danslening + musikSÖDERTÄLJE
2018-04-14Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-04-14Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-14CafékonsertGISLAVED
2018-04-14Blacknuss (Erth, Wind & Fire)STOCKHOLM
2018-04-15Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-04-15Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-15Workshop tillsammans med Malmöklören: Röster utan gränserMALMÖ
2018-04-15"Stora Mästare" Verk av MozartSTOCKHOLM
2018-04-15Låtstuga för mandolinSTOCKHOLM
2018-04-16Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-16Folkmusikalisk cafe- boende i närområdet bjuds in för att lyssna till vår musiLERUM
2018-04-17Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-17OJ! John Coltrane w Elin LarssonSTOCKHOLM
2018-04-18Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-18Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-04-18Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-04-18Jazzmeia HornSTOCKHOLM
2018-04-19Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-19Dansuppvisning, FolkungagilletLINKÖPING
2018-04-19GuldäggetSTOCKHOLM
2018-04-20Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-20Zara McFarlaneSTOCKHOLM
2018-04-21Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-04-21Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-21Gatukonsert i Malmlö och Lund med SpontankörenLUND
2018-04-21Debutkonsert för solist och DirigentPARTILLE
2018-04-21MelodikryssGISLAVED
2018-04-21KonsertPARTILLE
2018-04-21Fredmans begravningSTOCKHOLM
2018-04-21Keyon haroldSTOCKHOLM
2018-04-22Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-04-22Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-22Låtstuga för munspelSTOCKHOLM
2018-04-22Debutkonsert för solist och DirigentTJÖRN
2018-04-23Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-23Middags konsert för interna gäster och personalLUND
2018-04-23Danilo Perez TrioSTOCKHOLM
2018-04-24Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-24Johan LindströmSTOCKHOLM
2018-04-25Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-25Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-04-25Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-04-25JAM! Gustav LundgrenSTOCKHOLM
2018-04-26Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-26Spel o sång på PRO HässelbySTOCKHOLM
2018-04-26Spel o sång på Ponoma äldreboendeHÅBO
2018-04-26Chrysta bellSTOCKHOLM
2018-04-27Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-27Franska TrionSTOCKHOLM
2018-04-28Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-04-28Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-28Afrikans dans och trum workshopSÖDERTÄLJE
2018-04-28Dansuppvisning, FolkungagilletLINKÖPING
2018-04-28Dansuppvisning, FolkungagilletLINKÖPING
2018-04-28Dans uppvisning, KulturnattSTOCKHOLM
2018-04-28Dans / Musik / SångSÖDERTÄLJE
2018-04-28"Att lyssna inåt"SÖDERTÄLJE
2018-04-28Andreas AlemanSTOCKHOLM
2018-04-29Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-04-29Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-29Dansinstruktion i TangoSTOCKHOLM
2018-04-30Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-04-30JazzlabSTOCKHOLM
2018-05-01Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-01Mercury Rev Deserter song 20 yearSTOCKHOLM
2018-05-02Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-02Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-05-02Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-05-02Stacey KentSTOCKHOLM
2018-05-03Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-03Spel o sång PRO GottsundaUPPSALA
2018-05-03ColleenSTOCKHOLM
2018-05-04Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-04MabelSTOCKHOLM
2018-05-04Bystagedans våren 2018RÄTTVIK
2018-05-05Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-05-05Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-05Konsert: I GränslandetGÖTEBORG
2018-05-05DurspelsträffUDDEVALLA
2018-05-05Bill Evans Petite Blonde IISTOCKHOLM
2018-05-06Spelcafé och underhållning av svensk folkmusikGÖTEBORG
2018-05-06Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-05-06Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-06Underhållning för att sprida kultur i form av svensk folkmusikGÖTEBORG
2018-05-06Tangoträning till finsk tangomusikSTOCKHOLM
2018-05-06Kammarmusik konsert, blåsVARBERG
2018-05-06Filmvisning av film som medlemmarna röstar framNORRKÖPING
2018-05-06Souls of MischiefSTOCKHOLM
2018-05-07Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-07Elsie ESTOCKHOLM
2018-05-08Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-09Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-09Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-05-09Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-05-09Cristina BrancoSTOCKHOLM
2018-05-10Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-10Alexander LövmarkSTOCKHOLM
2018-05-11Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-11Blacknuss ( James Brown)STOCKHOLM
2018-05-12Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-05-12Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-12Blacknuss ( James Brown)STOCKHOLM
2018-05-13Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-05-13Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-13Öppet husTÄBY
2018-05-13Låtstuga för munspelSTOCKHOLM
2018-05-13Human ElementSTOCKHOLM
2018-05-14Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-14Ralph AlessiSTOCKHOLM
2018-05-15Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-15Konsert FolkpustSTOCKHOLM
2018-05-15OJ! Bill Evans med Calle baggeSTOCKHOLM
2018-05-16Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-16Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-05-16Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-05-16Oum Re:OrientSTOCKHOLM
2018-05-17Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-17Vårsånger och norska sångerVÄRMDÖ
2018-05-17Fred Wesley GenerationsSTOCKHOLM
2018-05-18Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-18Historia kring melodifestivalerSTOCKHOLM
2018-05-18Susana BacaSTOCKHOLM
2018-05-19Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-05-19Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-19Motown ExperinceSTOCKHOLM
2018-05-20Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-05-20Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-20Låtstuga för mandolinSTOCKHOLM
2018-05-20Konsert: Symfoniska spelmänJÄRFÄLLA
2018-05-20Filmvisning "Sicario"NORRKÖPING
2018-05-20KulturamaSTOCKHOLM
2018-05-21Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-21Vårkör CaféSTOCKHOLM
2018-05-22Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-22Sky Hig Jimi Hendrix SpecialSTOCKHOLM
2018-05-23Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-23Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-05-23Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-05-23Larry Goldning TrioSTOCKHOLM
2018-05-24Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-24jan Lundgren Plays Jan JohanssonSTOCKHOLM
2018-05-25Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-25jan Lundgren Plays Jan JohanssonSTOCKHOLM
2018-05-26Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-05-26Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-26Ida Bang & The Blue TearsSTOCKHOLM
2018-05-27Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-05-27Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-27Spelprogram på ÄngsjödagenJÄRFÄLLA
2018-05-27Dansinstruktion i TangoSTOCKHOLM
2018-05-27the cookersSTOCKHOLM
2018-05-28Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-28JazzlabSTOCKHOLM
2018-05-29Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-29Viktor Rydberg JarlaplanSTOCKHOLM
2018-05-30Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-30Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-05-30Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-05-30JAM! Amanda SedwickSTOCKHOLM
2018-05-31Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-05-31Magnus LindgrenSTOCKHOLM
2018-06-01Roffe WikströmSTOCKHOLM
2018-06-02Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-06-02Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-02Magic Spirit OrchestraSTOCKHOLM
2018-06-03Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-06-03Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-03SpelmansstämmaTÄBY
2018-06-03!Klassiker! Verk av beethoven, Brahaus symf no 3STOCKHOLM
2018-06-04Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-04Viktor Rydberg OdenplanSTOCKHOLM
2018-06-05Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-05Spelprogram vid dansJÄRFÄLLA
2018-06-06Utsällning FotoSÖDERTÄLJE
2018-06-06Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-06Spelprogram vid nationaldagsfirandeJÄRFÄLLA
2018-06-06Sveriges NationaldagSTOCKHOLM
2018-06-06Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-06-06Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-06-06Exploded ViewSTOCKHOLM
2018-06-07Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-07Beat FunktionSTOCKHOLM
2018-06-08Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-09Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-06-09Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-09Blacknuss (24k soul)STOCKHOLM
2018-06-10Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-06-10Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-10Johan MausSTOCKHOLM
2018-06-11Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-11Elise EinarsdotterSTOCKHOLM
2018-06-12Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-12OJ Monk med Cecilia PerssonSTOCKHOLM
2018-06-13Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-13Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-06-13Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-06-13Hans Ek nytt projektSTOCKHOLM
2018-06-14Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-14Bill ChamplinSTOCKHOLM
2018-06-15Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-15Bill ChamplinSTOCKHOLM
2018-06-16Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-06-16Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-16Damond D & Brand NubianSTOCKHOLM
2018-06-17Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-06-17Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-18Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-19Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-20Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-20Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-06-20Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-06-21Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-21Körsång , UtomhuskonsertGÄVLE
2018-06-22Midsommardans på AlmgårdenÄLMHULT
2018-06-22Ullhantverk/KulturevenemangSOLNA
2018-06-22Midsommardans på campingÄLMHULT
2018-06-22Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-22Midsommardans på HembygdsparkÄLMHULT
2018-06-22Midsommarfirande Ösmo HembygdsgårdSTOCKHOLM
2018-06-22Spelprogram vid midsommarfirandeSTOCKHOLM
2018-06-22Midsommardans på Loshults skyttepaviljongOSBY
2018-06-22Midsommarfirande med Dans och LekledningSTOCKHOLM
2018-06-23Midsommardans på SolgårdenÄLMHULT
2018-06-23Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-23Midsommardans på NicklagårdenÄLMHULT
2018-06-23Midsommardans på Församlingshemmet i ÄlmhultÄLMHULT
2018-06-23Midsommarfirande med lekledningSTOCKHOLM
2018-06-23Midsommardans på EkeboÄLMHULT
2018-06-23Midsommardans i Råshult + leda dansen runt majstångenÄLMHULT
2018-06-24Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-25Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-26Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-27Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-27Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-06-27Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-06-28Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-29Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-06-30Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-01Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-01Fremans begravningHÖGANÄS
2018-07-02Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-03Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-04Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-04Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-07-04Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-07-05Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-06Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-07Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-07Skulptur utställningSÖDERTÄLJE
2018-07-08Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-09Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-10Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-11Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-11Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-07-11Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-07-12Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-13Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-14Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-15Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-16Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-17Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-18Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-18Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-07-18Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-07-19Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-20Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-21Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-22Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-23Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-24Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-25Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-25Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-07-25Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-07-26Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-27Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-28Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-29Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-30Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-07-31Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-01Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-01Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-08-01Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-08-02Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-03Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-04Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-04Fadingegalan i GöteborgGÖTEBORG
2018-08-05Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-06Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-06Folkdansuppvisning på Sjöstugans camping i ÄlmhultÄLMHULT
2018-08-07Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-08Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-08Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-08-08Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-08-09Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-10Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-11Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-12Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-13Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-14Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-15Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-15Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-08-15Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-08-16Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-17Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-18Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-19Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-20Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-21Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-22Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-22Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-08-22Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-08-23Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-24Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-25Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-26Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-27Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-28Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-29Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-29Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-08-29Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-08-30Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-08-31Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-01Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-02Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-03Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-04Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-05Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-05Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-09-05Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-09-06Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-07Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-08Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-09Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-10Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-11Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-12Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-12Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-09-12Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-09-13Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-14Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-15Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-16Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-17Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-18Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-19Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-19Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-09-19Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-09-20Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-21Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-22Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-23Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-24Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-25Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-26Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-26Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-09-26Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-09-27Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-28Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-29Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-09-30Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-01Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-02Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-03Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-03Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-10-03Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-10-04Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-05Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-06Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-07Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-08Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-09Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-10Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-10Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-10-10Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-10-11Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-12Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-13Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-14Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-15Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-16Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-17Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-17Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-10-17Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-10-18Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-19Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-20Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-21Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-22Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-23Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-24Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-24Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-10-24Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-10-25Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-26Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-27Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-28Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-29Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-30Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-31Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-10-31Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-10-31Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-11-01Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-02Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-03Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-04Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-05Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-06Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-07Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-07Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-11-07Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-11-08Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-09Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-10Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-11Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-12Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-13Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-14Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-14Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-11-14Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-11-15Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-16Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-17Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-18Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-19Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-20Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-21Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-21Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-11-21Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-11-22Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-23Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-24Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-25Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-26Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-27Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-28Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-28Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-11-28Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-11-29Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-11-30Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-01Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-02Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-03Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-04Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-05Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-05Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-12-05Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-12-06Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-07Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-08Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-09Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-10Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-11Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-12Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-12Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-12-12Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-12-13Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-14Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-15Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-16Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-17Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-18Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-19Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-19Kvibergs Park, Bat Squad - Goth FikaGÖTEBORG
2018-12-19Kvibergs Park, Bat Squad - Wednesday QuizzGÖTEBORG
2018-12-20Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-21Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-22Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-23Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-24Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
2018-12-25Kviberg Park - Utställning TBAGÖTEBORG
StartdatumTitelKommun
2018-03-09Fördjupning och spridning av JazzGÖTEBORG
2018-03-12Fördjupa din dansSTOCKHOLM
2018-04-01Sommarpoeran konstnärliga ledareHÖÖR
2018-04-16Kvibergs Park - Monster Masch - Skräckfilmsinspelning 1GÖTEBORG
2018-04-16Kvibergs Park - Monster Masch - Skräckfilmsinspelning 2GÖTEBORG
2018-04-18Kvibergs Park - Monster Masch - Skräckfilmsinspelning 1GÖTEBORG
2018-04-25SevillanasSTOCKHOLM
2018-04-25Sole forts / mellanSTOCKHOLM
2018-05-05Bokkning, event, nätverkMALMÖ
2018-05-06Planering uppvisningarÄLMHULT
2018-05-07Midsommar ÖvningarSTOCKHOLM
2018-06-01Festplatsarbete, Mylthsylth i ParkenÖSTERSUND
2018-06-02Analog FotograferingGÖTEBORG
2018-09-01PolkagriskommitténÄLMHULT
2018-09-07PolkagriskommitténÄLMHULT
2018-09-16Stockholm VoicesSTOCKHOLM
StartdatumTitelKommun
2018-03-11KorröplaneringLJUNGBY
2018-03-11DansshowLINKÖPING
2018-03-24Planeringsmöten, arbetsgruppen. Dans inkl VI-KAN inför Nordlek 2018ÖREBRO
2018-04-22Låtkurs med Britt ForsströmsonRONNEBY
2018-04-25KastanjettspelSTOCKHOLM
2018-07-20Kollo körHÖÖR
2018-07-20Sommaroperan - kök förberedelserHÖÖR
2018-09-07Danslabbet 7-9årUPPSALA
2018-09-28Utveckling av ZornmärkesuppspelningTIERP
2018-11-08SångkörGÖTEBORG
2018-11-11LjusstöpningHELSINGBORG